Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iesniegumu veidlapas

Informējam, ka veidlapu saturs periodiski tiek aktualizēts.

Iesniedzot dokumentus SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, lūdzam izmantot tikai veidlapu aktuālās versijas, kas pieejamas zemāk:

 

Iesniegumi saistībā ar ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu

Iesniegumi pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai

Iesniegumi par līguma (par pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas lietošanu) izpildi, grozīšanu un izbeigšanu

Iesniegumi tehnisko noteikumu izsniegšanai, būvniecības ieceres dokumentācijas un teritorijas plānošanas dokumentu saskaņošanai, atzinumu izsniegšanai

Iesniegumi par maksas pakalpojumiem

Citi iesniegumi

Dokumentu paraugi

Dalies: