Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

BAS „Daugavgrīva” notekūdeņu dūņu utilizācijas pakalpojumu saņemšana

SIA „Rīgas ūdens” Bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” tehnoloģiskajā procesā rodas apstrādātas notekūdeņu dūņas, kuru kvalitāte atbilst Pielikumā Nr.1 norādītajiem notekūdeņu dūņu kvalitātes vidējiem rādītājiem.

Atbilstoši Ministru kabineta 2006.gada 02.maija noteikumiem Nr. 362 „Par notekūdeņu dūņu un to kompostu izmantošanu, monitoringu un kontroli” (turpmāk – Noteikumi) Bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” saražotās dūņas, ņemot vērā to kvalitāti, ir iespējams izmantot vairākos veidos:

  • augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs;
  • mežsaimniecībā;
  • teritorijas apzaļumošanai;
  • degradēto platību rekultivācijai;
  • kompostēšanai.

Ja esat ieinteresēti sadarboties saražoto dūņu apsaimniekošanas jomā, lūdzam sazināties ar Bioloģiskās attīrīšanas stacijas „Daugavgrīva” vadītāju Māri Zviedri, tel. 67088522, e-pasts maris.zviedris@rigasudens.lv vai office@rigasudens.lv.

SIA „Rīgas ūdens” vērš uzmanību, ka pakalpojuma sniedzējiem ir jāspēj nodrošināt notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošana, monitorings un kontrole atbilstoši Noteikumiem. Noteikumos par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli noteiktas prasības katram notekūdeņu dūņu izmantošanas veidam, tai skaitā prasības augsnes virsējā slāņa parauga testēšanai gadījumos, ja dūņas tiek izmantotas augsnes mēslošanai lauksaimniecības zemēs.