Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Informācija potenciālajiem sadarbības partneriem

SIA “Rīgas ūdens” aicina pieteikties potenciālos sadarbības partnerus dalībai iepirkumos

Atbilstoši Rīgas domes 28.08.2019. lēmumam Nr. 2556 “Par ārējo neatkarīgo izvērtējumu veikšanu kapitālsabiedrībās un aģentūrās”, PricewaterhouseCoopers SIA veica SIA “Rīgas ūdens” darbības un rīcības ar mantu un finanšu līdzekļiem tiesiskuma, lietderības un korporatīvās pārvaldības izvērtējumu. Auditoru ziņojumā secināts, ka SIA “Rīgas ūdens” nodrošina iepirkumu veikšanu normatīvajos aktos noteiktajā kartībā, kā arī papildus ir izveidotas iekšējās kontroles procedūras. Izvērtējot iepirkuma procedūru lietderības aspektus saskaņā ar OECD labās prakses vadlīnijām, ir sniegtas atsevišķas rekomendācijas.  

Lai nodrošinātu izvērtējuma gala ziņojumā ietverto rekomendāciju īstenošanu iepirkumu jomā, SIA “Rīgas ūdens” plāno veikt vairākas darbības potenciālo piegādātāju loka paplašināšanai, sevišķi tajās iepirkumu jomās, kur piegādātāju skaits nesasniedz trīs pretendentus.

Tāpat SIA “Rīgas ūdens” visos gadījumos, kad saskaņā ar izvērtējumu tas būs lietderīgi, plāno ievietot informāciju par specifiskajām piegādēm, pakalpojumiem un būvdarbiem Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.   

SIA "Rīgas ūdens" nodrošinās iespējas preču piegādātājiem, pakalpojumu sniedzējiem un būvdarbu veicējiem reģistrēties kā potenciāliem piegādātājiem iepirkumiem, lai iepirkumu izsludināšanas gadījumā pēc iespējas savlaicīgāk informētu potenciālos pretendentus par plānotajiem nozīmīgākajiem iepirkumiem, tādejādi palielinot iespējamo pretendentu skaitu.

Aicinām komersantus aizpildīt anketu Google tiešsaistē vai lejupielādēt anketas formu, aizpildīt un nosūtīt uz e-pastu:  office@rigasudens.lv, lai turpmāk visi komersanti, kuri būs norādījuši vēlmi piedalīties attiecīgās jomas iepirkumā, saņemtu atsevišķu uzaicinājumu dalībai izsludinātājos iepirkumos, kā arī regulāru informāciju par  iepirkumu jaunumiem, iepirkumu plānu publicēšanu, potenciālo piegādātāju informatīvo pasākumu rīkošanu visiem iepirkumiem.

 

SIA “Rīgas ūdens” arī turpmāk nodrošinās izsludināto iepirkumu publiskošanu mājas lapā www.rigasudens.lv un elektronisko iepirkumu sistēmā, kā arī sociālajos tīklos.