Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Lietus notekūdeņu novadīšana

Vietās, kur nav ierīkota kanalizācijas sistēma, kura paredzēta notekūdeņu un lietus notekūdeņu novadīšanai pa diviem atsevišķiem cauruļvadiem, centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek savākti arī lietus notekūdeņi.

Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumu Nr. 174 “Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu” 49. punkts nosaka  - ja pakalpojuma lietotājs centralizētajā kanalizācijas sistēmā novada lietus notekūdeņus no sava nekustamā īpašuma teritorijas, to daudzums tiek iekļauts novadītajā kopējā notekūdeņu daudzumā un notekūdeņu apjomu (kubikmetri gadā) nosaka atbilstoši būvnormatīvam par kanalizācijas būvēm.

Kā tiek aprēķināts lietus notekūdeņu daudzums?

Kas nodrošina lietus uztvērēju tīrīšanu?

Ko darīt, ja ir veiktas izmaiņas lietus ūdens novadīšanas sistēmā?

Cik jāmaksā par 1m3 lietus notekūdeņu novadīšanu un attīrīšanu?