Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Objektā bez pieslēguma

Ja objektam nav izbūvēts ūdens un/vai kanalizācijas pieslēgums centralizētajiem tīkliem - nepieciešama jauna pieslēguma izveide vai esoša ūdens un/vai kanalizācijas vada rekonstrukcija, veicot sekojošu pieslēgšanās procesu:

* Sertificēto būvspeciālistu  saraksts pieejams BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ Būvspeciālistu reģistrā.

 

Procesa 1.  - 9. soļu detalizētus aprakstus skatīt zemāk:

1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana

2. Tehnisko noteikumu izstrāde un izsniegšana

3. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde

4. Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana

5. Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana būvvaldē

6. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei

7. Inženiertehnisko tīklu izbūve

8. Atzinuma saņemšana par tīklu nodošanu ekspluatācijā

9. Līguma noslēgšana