Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) saskaņošanas kārtība

Standarta kārtība BID saskaņošanai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (BIS)

Atsaucoties uz Būvniecības likuma 21. punkta prasību, sākot ar 30.11.2020. SIA “Rīgas ūdens” BID (izņemot novietojuma plānus) papīra formātā izvērtēs tikai gadījumos, kad būvniecības administratīvais process uzsākts pirms 01.01.2020 un novietojuma plānu gadījumos.

Vēršam uzmanību, ka šādos gadījumos:

  • Iesniegumā BID saskaņošanai ir jāuzrāda Būvatļaujas nr. un izsniegšanas datums.
  • SIA „Rīgas ūdens” glabāšanai iesniedzams BID pilnas būvprojekta UKT daļas, paskaidrojuma raksta vai novietojuma plāna eksemplārs papīra (cauršūtu mīkstos vākos) un elektroniskā formā (datu nesējvidē vai sūtot uz e-pastu: klienti@rigasudens.lv, rasējumu formāts - *.pdf ar visiem saskaņojumiem un attiecīgiem saskaņošanas nosacījumiem un *.dwg), pēc to saskaņošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā (PAD) vai citā institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas (ja šādu saskaņojumu paredz normatīvie akti), pievienojot būvvaldes vēstules ar atzīmi par būvniecības ieceres akceptu izdruku, ja tā tika saņemta elektroniski. Iesniedzamajos UKT/UK sējumos pēdējās lapas aizmugurē jābūt norādītam sējuma lapu skaitam un norādei apliecinātai ar datumu, parakstu un paraksta atšifrējumu. UK sējums iesniedzams glabāšanai, ja iekštelpās ir paredzēts KUM mezgla risinājums.

Detalizētāk par saskaņošanu papīra formātā:

Standarta kārtība BID saskaņošanai papīra formātā

Atvieglotā kārtība BID saskaņošanai papīra formāta klātienē

Vienkāršota kārtība Novietojuma plānu (piemēram, KUM mezglu risinājumu) saskaņošanai

Vispārīga informācija:

Jāņem vērā, ka saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību valstī, lai mazinātu sabiedrības veselības apdraudējumu, klātienes konsultācijas pašlaik nav paredzētas.

Detalizētāk par attālinātām konsultācijām un pieņemšanas laikiem šeit:

https://www.rigasudens.lv/lv/kontakti#pienemsanas-laiki

Lai veicinātu ātrāku SIA “Rīgas ūdens” saskaņojuma saņemšanu, aicinām pirms BID iesniegšanas saskaņošanai: