Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Mērniekiem

Informācija par topogrāfisko plānu saskaņošanu

Sākot ar 07.11.2016., centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas raksturojošās informācijas un esības saskaņošana topogrāfiskajā plānā (turpmāk – informācijas saskaņošana topogrāfiskajā plānā) tiek veikta tikai elektroniskā formā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" (turpmāk MK Noteikumi Nr. 281) 73.p. prasībām, pēc mērnieka pieprasījuma tiek sniegta informācija, kas ir pieejama SIA Rīgas ūdens” datubāzēs. Informācijas izsniegšana ir maksas pakalpojums.

Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu topogrāfiskajā plānā atbild sertificēts mērnieks.

Vēršam uzmanību uz atsevišķām būtiskām MK Noteikumu Nr. 281 prasībām

Topogrāfiskā plāna iesniegšanas kārtība

Informācijas saskaņošanas kārtība

Pilnvarotās personas topogrāfisko plānu saskaņošanai

Datu izsniegšanas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība