Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Mērniekiem

Informācija par izmaiņām SIA “Rīgas ūdens” topogrāfisko plānu saskaņošanas kārtībā

Informējam, ka no 2020.gada 1.februāra tiek mainīta SIA “Rīgas ūdens” pārziņā esošo ūdensvadu un kanalizācijas inženiertīklu saskaņošanas kārtība Rīgas pilsētas teritorijā izstrādātajos topogrāfiskajos plānos!

Sākot ar 2020.gada 1.februāri SIA “Rīgas ūdens” saskaņos informāciju par saviem inženiertīkliem visos topogrāfiskajos plānos, kas izstrādāti Rīgas pilsētas teritorijā, tai skaitā topogrāfiskajos plānos, kas izstrādāti sinhronizētajās teritorijās.

Jautājumu vai neskaidrību gadījumā par izmaiņām saskaņošanas kārtībā, lūdzam sazināties ar RD Pilsētas attīstības departamenta Ģeomātikas pārvaldes Topogrāfiskās informācijas uzturēšanas nodaļas ģeoinformātikas inženieri Ivaru Degaini (e-pasts: ivars.degainis@riga.lv; tālrunis: +371 67181023) vai ar SIA “Rīgas ūdens” Tehniskās daļas Ģeogrāfiskās informācijas sistēmu grupas Ģeogrāfisko un tehnisko datu aktualizācijas sektora vadītāju Kristapu Kordi (e-pasts: kristaps.korde@rigasudens.lv; tālrunis: +371 67088432).

Informācija par topogrāfisko plānu saskaņošanu

Sākot ar 07.11.2016., centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas raksturojošās informācijas un esības saskaņošana topogrāfiskajā plānā (turpmāk – informācijas saskaņošana topogrāfiskajā plānā) tiek veikta tikai elektroniskā formā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" (turpmāk MK Noteikumi Nr. 281) 73.p. prasībām, pēc mērnieka pieprasījuma tiek sniegta informācija, kas ir pieejama SIA Rīgas ūdens” datubāzēs. Informācijas izsniegšana ir maksas pakalpojums.

Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu topogrāfiskajā plānā atbild sertificēts mērnieks.

Vēršam uzmanību uz atsevišķām būtiskām MK Noteikumu Nr. 281 prasībām

Topogrāfiskā plāna iesniegšanas kārtība

Informācijas saskaņošanas kārtība

Pilnvarotās personas topogrāfisko plānu saskaņošanai

Datu izsniegšanas pieteikšanas un izsniegšanas kārtība