Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Mērniekiem

Informācija par topogrāfisko plānu saskaņošanu

Topogrāfiskā plāna iesniegšanas kārtība

Informācijas saskaņošanas kārtība

Pilnvarotās personas topogrāfisko plānu saskaņošanai

Datu izsniegšana

Zemes ierīcības projekti