Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Ražošanas notekūdeņu novadīšana

Paaugstināta piesārņojuma ražošanas notekūdeņu novadīšana

SIA "Rīgas ūdens" par papildus samaksu var atļaut pakalpojumu lietotājam novadīt centralizētajā kanalizācijas sistēmā ražošanas notekūdeņus, kuros atsevišķu piesārņojošo vielu pieļaujamā koncentrācija ir augstāka par Rīgas domes 2017. gada 15. decembra saistošajos noteikumos Nr. 17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi" pielikumā uzrādīto.

Ir iespējams saņemt vienreizēju atļauju noteiktam notekūdeņu apjomam vai pastāvīgu atļauju. Pastāvīgai paaugstināta piesārņojuma notekūdeņu novadīšanai līguma speciālajos noteikumos tiek atrunātas maksimāli pieļaujamās piesārņojošo vielu koncentrācijas, pakalpojumu sniedzēja noteiktā papildu maksa par minēto piesārņojošo vielu attīrīšanu, kā arī notekūdeņu novadīšanas režīms.

Atļaujas saņemšanai nepieciešams:

  • iesniegums SIA "Rīgas ūdens”, kurā norādītas maksimālās piesārņojošo vielu koncentrācijas novadāmajiem ražošanas notekūdeņiem;
  • nodrošināt neatkarīga eksperta izvērtējumu par novadāmo ražošanas notekūdeņu iespējamo ietekmi uz centralizēto kanalizācijas sistēmu un notekūdeņu attīrīšanas iekārtas tehnoloģisko darbību.

Atbildība par nesankcionētu notekūdeņu novadīšanu

Ja paaugstināta piesārņojuma notekūdeņi centralizētajā kanalizācijas sistēmā tiek novadīti bez atļaujas, SIA "Rīgas ūdens" aprēķina kompensāciju par pakalpojuma līguma noteikumu pārkāpšanu.

Kompensācijas aprēķina formula:

V= T x K x (R – 1), kur:

V – kompensācijas apmērs;

T – kanalizācijas pakalpojumu tarifs vai vietējās pašvaldības noteiktā maksa;

K – novadīto notekūdeņu daudzums kubikmetros (m3);

R – piesārņojošās vielas maksimāli pieļaujamās koncentrācijas vislielākā pārsniegšanas reize, ko aprēķina, izmantojot šādu formulu:

R=E/M, kur:

E – pārbaudē konstatētā piesārņojošās vielas koncentrācija notekūdeņos (mg/l);

M – pašvaldības saistošajos noteikumos vai saskaņā ar pakalpojuma līgumā noteiktā maksimāli pieļaujamā piesārņojošo vielu koncentrācija notekūdeņos (mg/l).