Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas atbildības robežas

Noslēgtais līgums starp SIA “Rīgas ūdens” un Rīgas pilsētas pašvaldību par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu paredz, ka SIA “Rīgas ūdens” pienākums ir nodrošināt šo pakalpojumu sniegšanu līdz piederības robežai.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu likums nosaka:

Piederības robeža - robeža starp ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēja īpašumā, valdījumā vai turējumā esošajām centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām.

SIA “Rīgas ūdens” ir šādi pienākumi:

  • nodrošināt centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai centralizētās kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju un uzturēšanu līdz piederības robežai;
  • pēc pakalpojumu lietotāja pieprasījuma sagatavot un pakalpojumu lietotājam izsniegt ūdensapgādes sistēmas vai kanalizācijas sistēmas piederības robežu shēmu.

Pakalpojumu lietotājam ir pienākums uzraudzīt līdz piederības robežai savā īpašumā vai valdījumā esošo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu tehnisko stāvokli un nekavējoties likvidēt jebkuru bojājumu.

Nekustamā īpašuma īpašnieks vai valdītājs nodrošina komercuzskaites mēraparāta mezgla izbūvi uz piederības robežas speciāli ierīkotā skatakā. Tā izbūve ārpus piederības robežas pieļaujama tikai atsevišķos gadījumos - visbiežāk tad, kad mezgla izbūve ir saistīta ar ierobežotiem apstākļiem inženiertīklu izvietošanai vai attālums no piederības robežas līdz būves pamatiem ir mazāks par noteikto minimālo horizontālo attālumu. Visbiežāk piederības robeža ir komercuzskaites mēraparāta mezgla akas sienas ārēja mala, ja tādas nav, tad ielas sarkanā līnija (nekustamā īpašuma zemes gabala robeža). Pakalpojuma lietotājs ir atbildīgs par tā īpašumā vai valdījumā esošās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas ekspluatāciju līdz piederības robežai un par saviem līdzekļiem veic šīs sistēmas uzturēšanu un likvidē noplūdes tajā.

Par pilsētas centrālo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu avārijām un uzturēšanas jautājumiem vērsieties, zvanot uz SIA “Rīgas ūdens” vienoto bezmaksas diennakts tālruni 8000 21 22.