Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Maksājumu parādi daudzdzīvokļu mājās

Uzzini, vai Tavai daudzdzīvokļu mājai ir maksājumu parāds par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem. 

Maksājumu parāds var veidoties arī tad, ja dzīvokļu īpašnieki veikuši maksājumus par saņemtajiem pakalpojumiem, bet dzīvokļu īpašnieku pilnvarotā persona mājas pārvaldīšanā nav veikusi norēķinus ar SIA "Rīgas ūdens".

  • Daudzdzīvokļu mājas ar maksājumi parādiem dow.svg.
  • Daudzdzīvokļu mājas, kurās maksājumu parādu apmaksa tiek veikta saskaņā ar noslēgto vienošanos dow.svg.

Informācija tiek aktualizēta katra mēneša sākumā (līdz 8. datumam).

Lai saņemtu papildu informāciju par dzīvojamās mājas norēķiniem par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem, lūdzam zvanīt uz bezmaksas informatīvo tālruni 80002122 darba dienās no plkst. 8:00 līdz 17:00.