Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Veidlapas projektētājiem

Informējam, ka veidlapu saturs periodiski tiek aktualizēts.

Iesniedzot dokumentus SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, lūdzam izmantot tikai veidlapu aktuālās versijas, kas pieejamas zemāk (Aktualizācijas datums: 25.11.2020.):

Nr. p.k.

Veidlapas nosaukums

e-pasta adrese nosūtīšanai Datne
1.1. Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai* - aizpildīšanai elektroniski klienti@rigasudens.lv dow.svg
1.2. Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai* - aizpildīšanai rakstveidā klienti@rigasudens.lv dow.svg

►šī veidlapa ir izmantojama arī tad, ja tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir beidzies.

►šī veidlapa nav izmantojama, ja nepieciešams grozīt spēkā esošus Tehniskos noteikumus. Šajā gadījumā lūdzam izmantot Brīvas formas iesniegumu

►Iesniegumu Tehnisko noteikumu izsniegšanai var iesniegt elektroniski - parakstītu ar E-parakstu, vai iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesnieguma oriģinālu SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53, kā arī nosūtot pa pastu adresātam: SIA "Rīgas ūdens", Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495.  

2. Iesniegums Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai*

iesniedz oriģinālu/caur BIS

dow.svg

Kārtība, kādā SIA “Rīgas ūdens” tiek piemēroti būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) un teritorijas plānošanas dokumentu izskatīšanas  kritēriji