Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Veidlapas projektētājiem

Informējam, ka veidlapu saturs periodiski tiek aktualizēts.

Iesniedzot dokumentus SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, lūdzam izmantot tikai veidlapu aktuālās versijas, kas pieejamas zemāk:

Nr. p.k.

Veidlapas nosaukums

e-pasta adrese nosūtīšanai Datne
1. Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai* - aizpildīšanai elektroniski klienti@rigasudens.lv dow.svg
Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai* - aizpildīšanai rakstveidā klienti@rigasudens.lv dow.svg

►šī veidlapa ir izmantojama arī tad, ja tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir beidzies.

►šī veidlapa nav izmantojama, ja nepieciešams grozīt spēkā esošus Tehniskos noteikumus. Šajā gadījumā lūdzam izmantot Brīvas formas iesniegumu

►Iesniegumu Tehnisko noteikumu izsniegšanai var iesniegt elektroniski - parakstītu ar E-parakstu, vai iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesnieguma oriģinālu SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53, kā arī nosūtot pa pastu adresātam: SIA "Rīgas ūdens", Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495.  

2. Iesniegums Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai*

iesniedz oriģinālu/caur BIS

dow.svg

Kārtība, kādā SIA “Rīgas ūdens” tiek piemēroti būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) un teritorijas plānošanas dokumentu izskatīšanas  kritēriji