Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Normatīvie dokumenti

SIA "Rīgas ūdens" darbību regulējošie normatīvie dokumenti

 

Rīgas ūdens, sniedzot sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un veicot citus statūtos paredzētos komercdarbības veidus, ievēro ūdenssaimniecības, būvniecības, patērētāju tiesību aizsardzības, vides aizsardzības, māju apsaimniekošanas un citu jomu speciālos normatīvos aktus, kā arī tādus  šajā sadaļā neminētu likumu prasības, kā piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Fizisko personu datu apstrādes likums, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Rīgas ūdens kā pašvaldības kapitālsabiedrībai savā darbībā ir jāievēro arī Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā: