Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Ētikas pamatprincipi

Lai veicinātu darbinieku likumīgu un godprātīgu darbību kapitālsabiedrības interesēs, nodrošinātu vienotu izpratni par darbinieku profesionālās ētikas pamatprincipiem attiecībās un saskarsmē ar klientiem, sadarbības partneriem un citām trešajām personām, kā arī lai definētu darbinieku saskarsmes pamatprincipus ar kolēģiem un novērstu darbinieku jebkādas personiskas ieinteresētības ietekmi, pildot darba pienākumus,  Rīgas ūdens  ir apkopojis rīcības normas Ētikas kodeksā.

Vērtības un principi, ko ievēro Rīgas ūdens, ir lojalitāte uzņēmumam, profesionalitāte, efektivitāte, atbildība un godprātība.

Lai ievērotu noteiktos principus un vērtības, Rīgas ūdens iekšējo normatīvo aktu noteiktajā kārtībā nodrošina:

  • ētiskas savstarpējās saskarsmes ievērošanu;
  • interešu konflikta aizliegumu;
  • koruptīvas un krāpnieciskas rīcības aizliegumu;
  • iekšējās trauksmes celšanas sistēmas darbību;
  • saprātīgu informācijas aizsardzību;
  • privātuma aizsardzību.

Kapitālsabiedrības darbiniekiem, atbilstoši iekšējās trauksmes celšanas sistēmai, ir iespēja ziņot par pārkāpumiem uz e-pastu  trauksme@rigasudens.lv.

SIA "Rīgas ūdens" ĒTIKAS KODEKSS;

SIA "Rīgas ūdens" Ētikas komisijas nolikums.