Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

25 / 07 / 2019

“Rīgas ūdens” rosina vienkāršot inženiertīklu izbūvi

SIA “Rīgas ūdens” nosūtījusi vēstuli Ekonomikas ministrijai (EM) ar ierosinājumu veikt grozījumus EM izstrādātajā un jūnijā Valsts sekretāru sanāksmē izsludinātajā Ministru kabineta noteikumu projektā, kas plāno izmaiņas “Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumos”. Uzņēmums vēlas vērst uzmanību uz nepieciešamību steidzami rast risinājumu normatīvajos aktos noteiktās kārtības pieslēguma centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai būvniecības vienkāršošanai, pretējā gadījumā tiek nopietni apdraudēta SIA “Rīgas ūdens” realizētā Eiropas Savienības (ES) Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta” mērķu sasniegšana.

Šī projekta ietvaros SIA “Rīgas ūdens” no 2012. – 2015. gada beigām veica jaunu inženiertīklu izbūvi Mārupē (Rīgas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalnā un Bolderājā, nodrošinot centralizētā kanalizācijas tīkla pieejamību 6000 iedzīvotājiem, bet centralizētās ūdensapgādes tīkla pieejamību – 4200 iedzīvotājiem. Lai sasniegtu šī projekta mērķus, līdz 2021. gada martam jāpieslēdz centralizētajiem tīkliem visi tie iedzīvotāji, kuriem tā ietvaros ir nodrošināta pieslēguma pieejamība. Taču līdz 2018. gada beigām faktiskais centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieslēgto iedzīvotāju skaits minētajos rajonos sasniedza 15,3%, bet ūdensapgādei – 16,6% no kopējā iespējamā pieslēgumu skaita. Uz 2019. gada 1. jūniju šie skaitļi bija attiecīgi 17,0% un 18,5%, tādejādi secināms, ka līdz 2021. gadam nepieciešamie faktisko pieslēgumu rādītāji netiks sasniegti. Galvenie šķēršļi to skaita palielināšanai ir pieslēgumu ierīkošanas izmaksas, kā arī būvniecības procesa sarežģītība. Proti, ja pašiem būvdarbiem nepieciešamas 2 – 5 dienas, tad būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde un saskaņošana ilgst no 3 – 6 mēnešiem.

2017. gada 6. jūnijā spēkā stājušies “Atsevišķu inženierbūvju noteikumi” paredz vienkāršotu inženiertīkla pievada būvniecību viendzīvokļa dzīvojamai ēkai, ja šie būvdarbi neskar ārējo inženiertīklu aizsargjoslas. Diemžēl šo regulējumu nevar pielietot attiecībā uz projekta skartajām teritorijām, jo tikai aptuveni 2% gadījumu ūdensvada vai kanalizācijas pievada būvniecība minētajos rajonos neskar citu komunikāciju tīklu aizsargjoslas. Pārējos gadījumos nepieciešams iziet visai sarežģīto un laikietilpīgo būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanas procesu. SIA “Rīgas ūdens” piedāvā vienkāršoto inženiertīkla pievada būvniecības procedūru attiecināt uz jebkurām dzīvojamām mājām (ne tikai viendzīvokļa), kā arī gadījumiem, kad šīs aizsargjoslas tomēr tiek skartas, saskaņojot pievada novietojuma plānu ar citiem inženiertīklu īpašniekiem. SIA “Rīgas ūdens” uzskata, ka tas ievērojami paātrinātu pievada būvniecībai nepieciešamās dokumentācijas izstrādes termiņus un samazinātu arī būvniecības izmaksas.

Šis priekšlikums konceptuāli apspriests arī ar lielākajiem inženiertīklu īpašniekiem – a/s “Gaso”, a/s “Sadales tīkls” un pašvaldības aģentūru “Rīgas gaisma” -, kuriem iebildumu pret to nebija.

Dalies: