Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

09 / 10 / 2019

Informācija daudzdzīvokļu māju pārvaldniekiem un īpašniekiem!

SIA “Rīgas ūdens” informē, ka atbilstoši  valdes 2019. gada 2. oktobra lēmumam dzēsīs blakus prasījumus (aprēķinātos līgumsodus un nokavējuma procentus) saistībā ar cita pārvaldnieka periodā sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem daudzdzīvokļu mājās, ja līdz 2019. gada 10. decembrim tiks saņemta pamatparāda samaksa vai noslēgta vienošanās/līgums par pamatparāda samaksu, kas radies par sniegtajiem pakalpojumiem cita pārvaldnieka periodā.         

Parāda samaksas gadījumā lūgums nosūtīt informāciju elektroniski uz e-pastu piedzina@rigasudens.lv.

Lai sagatavotu vienošanos vai līgumu parāda samaksai, nepieciešams rakstisks iesniegums ar norādītu vēlamo parāda samaksas termiņu.

Informācija par maksājumu parādiem daudzdzīvokļu mājās regulāri tiek aktualizēta mājas lapas sadaļā Maksājumu parādi daudzdzīvokļu mājās.

Dalies: