Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

21 / 06 / 2022

2021. gads bijis pārmaiņu un investīciju laiks – ūdenssaimniecības atjaunošanā ieguldīti 27 miljoni eiro

Rīgas pašvaldībai piederošās SIA “Rīgas ūdens” kapitāla daļu turētāja pārstāvis apstiprinājis 2021. gada un darba pārskatu, akceptējot sasniegtos darba rezultāts, vidēja termiņa stratēģijā noteikto nefinanšu un finanšu mērķu izpildi, un 2021. gada budžeta izpildi, kā arī pirmo korporatīvās pārvaldības ziņojumu par 2021. gadu.

Pārskata gadā sabiedrību pārvaldīja tās padome trīs cilvēku sastāvā un valde trīs cilvēku sastāvā. 18 struktūrvienībās strādāja 751 darbinieks. Sabiedrībai piederošo ūdensvada tīkla cauruļvadu kopējais garums sasniedza 1485 km, bet kanalizācijas tīkla kopgarums bija 1205 km.

Finanšu rādītāji

SIA “Rīgas ūdens” 2021.gada neto apgrozījums sasniedza 55,83 milj. EUR un pārskata gada pelņa bija 5,52 milj. EUR apmērā. Nodokļos valsts budžetā SIA “Rīgas ūdens” ir pārskaitījis 17,32 milj. EUR.

 

Ūdenssaimniecības uzturēšana un atjaunošana

SIA “Rīgas ūdens” 2021. gadā centralizētajā ūdensvada tīklā padeva 36 993 tūkst. m3 ūdens. Ūdensapgādes pakalpojumu realizācijas apjoms 2021. gadā bija 31 884 tūkst. m3, kas, salīdzinot ar 2020. gadu, ir par 1,57% mazāk. Samazinājies arī kanalizācijas pakalpojumu realizācijas apjoms, kas pērn bijis par 1,93% mazāks nekā 2020. gadā, samazinoties līdz 36 903 tūkst. m3.

Pilsētas (centralizētie) ūdensapgādes pakalpojumi ir pieejami 97,9% Rīgas iedzīvotāju, savukārt pilsētas kanalizācijas pakalpojumi - 97,4%. Sabiedrības vidēja termiņa attīstības stratēģijā būtiska prioritāte ir ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanai, realizējot apjomīgas investīcijas. Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanas un vides aizsardzības mērķi ir daudz efektīvāk sasniedzami nevis būtiski paplašinot centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, bet gan veicinot pieslēgumu ierīkošanu un palielinot mājsaimniecību  pieslēgumu skaitu teritorijās, kur jau nodrošināta šo pakalpojumu pieejamība, bet iedzīvotāji nav izbūvējuši individuālos pieslēgumus.

SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš: “Rīgai tas ir ļoti svarīgi palielināt pilsētas centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pieslēgumu skaitu mājsaimniecībās, veicinot kvalitatīvāku, drošāku dzīves vidi un mazinot vides piesārņojumu kopumā. Pagājušajā nedēļā esam noslēguši līgumu ar Eiropas Investīciju banku (EIB) par 60 milj. EUR finansējuma piešķīrumu investīciju projektam, kura izmaksas kopumā sasniegs ap 120 milj. EUR. Tas sniegs mums iespēju īstenot gan Rīgas ūdenssaimniecības infrastruktūras regulāru atjaunošanu, gan tās modernizāciju atbilstoši mūsu stratēģiskajiem mērķiem.“

Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā” ietvaros turpinās jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Berģos, Imantā un Beberbeķos, parakstīti līgumi par ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšanu Teikā, Imantā un Ziepniekkalnā. Pabeigta kanalizācijas sūkņu stacijas Brīvības gatvē 433 pārbūve.

Kopumā uzlabota ūdensapgādes drošība un pakalpojuma nodrošināšanas kvalitāte, atjaunojot 1703 metrus ūdensvada tīklu, tostarp Ģertrūdes ielā, Muitas ielā, Tvaika ielā, Anniņmuižas bulvārī, Vagonu ielā u.c. Nomainīti 359 aizbīdņi, nodrošinot pēc iespējas samazinātu atslēgto patērētāju skaitu ūdensvada tīkla avāriju gadījumā.

Pārskata gadā nomainīti arī 332 ugunsdzēsības hidranti, kā arī izskaloti 157 km ūdensvada tīklu. Ar beztranšejas metodi atjaunoti 2913 metri kanalizācijas tīklu, tostarp Krišjāņa Barona ielā, Ģertrūdes ielā, Matīsa ielā, Augusta Deglava ielā, Stūrīša ielā, Salnas ielā, Ogres ielā, Maskava ielā, Dzirciema ielā.

Bioloģiskās attīrīšanas stacijā “Daugavgrīva” pabeigta otrreizējā nostādinātāja pārbūvi un uzsākta divu pirmējo nostādinātāju pārbūve. Ir ieviesta notekūdeņu piesārņojuma monitoringa sistēma, trīs kanalizācijas sūkņu stacijās uzstādot notekūdeņu kvalitātes analizatorus un izveidojot agrīnās brīdināšanas sistēmu.

Investīcijas un attīstība

2021. gadā ir sākta Baltijā lielākās kanalizācijas sūkņu stacijas būvniecība Daugavgrīvas ielā 101. Tas ir lielākais un investīcijām nozīmīgākais projekts, kas uzlabos stacijas darbības drošību, samazinot ekspluatācijas izmaksas, tajā skaitā būtiski samazinot ūdens pašpatēriņu. Projekta realizāciju plānots pabeigt 2024. gadā.

 

“Rīgas ūdens” attīstības plānos ir arī kanalizācijas sūkņu staciju atjaunošanas programma, maģistrālo ūdensvadu atjaunošanas programma un maģistrālo kanalizācijas vadu atjaunošanas programma. Citi ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanas projekti – Čiekurkalnā, Juglā, Imantā.

Korporatīvā pārvaldība

Saskaņā ar Korporatīvās sociālās atbildības un ilgtspējas politiku SIA “Rīgas ūdens” ir definēti principi, kādi tika piemēroti uzņēmuma darbībā 2021. gadā un tiks piemēroti arī turpmāk. Pirmais korporatīvās pārvaldības ziņojums liecina, ka 2021. gadā sabiedrība ir ievērojusi visus korporatīvās pārvaldības principus. Šis pasākumu kopums veicina gan uzdoto mērķu sasniegšanu, gan darbības uzraudzību kopumā.

SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētājs Krišjānis Krūmiņš: “Visam, ko ikdienā dara uzņēmums, ir jābūt caurskatāmam, visiem lēmumiem un darbībām ir jābūt pamatotām stingros argumentos. Tas atbilst pasaulē pieņemtajai korporatīvās pārvaldības labajai praksei un pieejai, ka uzņēmuma īpašniekam - tātad katram rīdziniekam, ir pārliecība, ka uzņēmums darbojas profesionāli, tā īpašnieku interesēs. Mēs domājam arī par nākamajām rīdzinieku paaudzēm, lai “Rīgas ūdens” šodienas lēmumi būtu  ilgtspējīgi, lai mūsu kopīgie resursi tiek uzturēti un lietoti atbildīgi. Labu korporatīvās pārvaldības praksi “Rīgas ūdens” turpinās attīstīt un pilnveidot arī turpmāk.“

Saskaņā ar šīm nostādnēm nozīmīgs darbs tiek un tiks ieguldīts arī komunikācijā ar sabiedrību, lai veicinātu sabiedrības izpratni par vides saudzēšanu un ūdenssaimniecības nozari un vidi saudzējošu dzīvesveidu ūdenssaimniecības jomā, iesaistot vides problēmu risināšanā, atbalstot un veicinot krāna dzeramā ūdens lietošanu Rīgā, kā arī uzlabojot sabiedrības izpratni par uzņēmuma lomu un ikviena rīdzinieka iesaisti vides aizsardzības pasākumos.

Pievienotie materiāli:

SIA "Rīgas ūdens" 2021. gada darbības rezultāti (prezentācija un infografikas)

Gada pārskats par 2021. gadu: https://ieej.lv/ttBwI

Ilgtspējas pārskats 2021: https://ieej.lv/Vo0ie

Korporatīvās pārvaldības ziņojums 2021: https://ieej.lv/gyIGJ

Dalies: