Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/208

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 73
Identifikācijas numurs RŪ-2021/208
Publicēšanas datums 16.11.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 01.12.2021 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pastaadrese: ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir jāsaņem Būvprojekts, Seguma atjaunošanas plāns un Finanšu piedāvājuma veidne elektroniskā formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi ieva.aprane@rigasudens.lv un pieprasījumam pievienojot konfidencialitātes apliecinājumu saskaņā ar Nolikuma Pielikumu Nr.9 (ar Būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā) un pilnvaru, ja pieprasījumu veic Piegādātāja pilnvarotais pārstāvis.
Ieinteresētiem piegādātājiem, kas saņēmuši piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamos dokumentus atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Gustava Zemgala gatvē 73” (identifikācijas Nr.RŪ-2021/208) ietvaros, Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktais Būvprojekts atkārtoti nav jāsaņem, bet Finanšu piedāvājuma veidne un Seguma atjaunošanas plāns saņemams, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi ieva.aprane@rigasudens.lv.
 

Pievienotie dokumenti