Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/198

Iepirkuma nosaukums Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņa
Identifikācijas numurs RŪ-2021/198
Publicēšanas datums 16.11.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 07.12.2021 plkst. 11:00
Objekta apskate

Pirms piedāvājuma iesniegšanas, bet ne vēlāk kā 2 (divas) darba dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām ieinteresētajiem piegādātājiem ir obligāti jāveic Objekta apskate ūdensgūtves “Remberģi” teritorijā, Garkalnes novadā. Dalība Objekta apskatē piesakāma iepriekš, sazinoties ar SIA “Rīgas ūdens” Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Pazemes ūdens ieguves daļas vadītāju Ralfu Skrīveri (mob.28622679, e-pasta adrese: ralfs.skriveris@rigasudens.lv). Piegādātājiem, kas Objekta apskati ir veikuši atklāta konkursa “Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņa” (identifikācijas Nr.RŪ-2021/87) ietvaros, Objekta apskate atkāroti nav jāveic.

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pastaadrese: ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim ir jāsaņem Tehniskās specifikācijas pielikums un Finanšu piedāvājuma veidne elektroniskā formātā, pirms tam nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pasta adresi ieva.aprane@rigasudens.lv. Piegādātājiem, kas Nolikuma 4.1.3.punktā noteiktos dokumentus ir saņēmuši atklāta konkursa “Sūkņu stacijas “Remberģi” applūstošo gruntsūdens filtraku šahtu nomaiņa” (identifikācijas Nr.RŪ-2021/87) ietvaros, tie atkārtoti nav jāsaņem.

Pievienotie dokumenti