Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Stratēģiskais ietvars

Sabiedrības vidēja termiņa prioritātes un pasākumu kopums izvirzīto mērķu sasniegšanai ir noteiktas SIA “Rīgas ūdens” vidēja termiņa stratēģijā 2019.-2022.gadam (apstiprināta 24.10.2019. SIA “Rīgas ūdens” dalībnieku sapulcē).

VĪZIJA

Drošs un vides prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības uzņēmums ar efektīvi pārvaldītu un uzturētu infrastruktūru.

MISIJA

Nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un drošiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

VIRSMĒRĶIS

Sabalansēt infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

  1. Nodrošināt stabilus un kvalitatīvus pakalpojumus un paaugstināt pakalpojumu kvalitāti.
  2. Risināt vides jautājumus atbilstoši ES un LR normatīvo aktu prasībām.
  3. Sistemātiski informēt patērētājus un lēmējvaru par ūdenssaimniecības attīstību un uzsvērt patērētāju iesaistīšanās nozīmi ūdens resursu un vides aizsardzībā.

ATTĪSTĪBAS VIRZIENI

Infrastruktūras un tehnoloģiskā attīstība - attīstība šajā virzienā ir vērsta uz ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanu, paplašināšanu, tehnoloģiju modernizēšanu un pilnveidi, elektrosistēmu centralizētu pārvaldīšanu, inteliģentu vadības un ekspertu sistēmu nodrošināšanu un efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešanu.

Klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana - attīstība šajā virzienā ir vērsta uz klientu apkalpošanas procesa centralizāciju, elastīgu,  mērķtiecīgu un uz klienta vajadzībām balstītu apkalpošanas procesu pilnveidošanu,  sistemātisku un augstāk kvalificēta personāla apmācību.

Efektivitātes uzlabošana - attīstība šajā virzienā ir vērsta uz Sabiedrības saimnieciskās darbības, t.sk. procesu pārvaldības un iekšējās kontroles sistēmas pilnveidi, strādājošo darba efektivitātes paaugstināšanu, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas modeļa pilnveidi, enerģijas efektivitātes paaugstināšanu un vides aizsardzības veicināšanu. 

 

SIA "RĪGAS ŪDENS" MĒRĶI 2019.-2022.GADAM

NEFINANŠU MĒRĶI

  • Uzlabot ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnisko stāvokli, nodrošināt tehnoloģisko attīstību un modernizāciju, uzlabot sniegto ūdenssaimniecības pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanas projektu realizāciju – veicot ekspluatācijā un ilgtermiņa uzturēšanā nepieciešamos centralizētās ūdenssaimniecības infrastruktūras (ūdensvada tīklu, kanalizācijas tīklu, aizbīdņu, ugunsdzēsības hidrantu, u.c. dzeramā ūdens un notekūdens attīrīšanas būvju) atjaunošanas / pārbūves / izbūves / nomaiņas darbus; modernizējot un uzstādot efektīvākas tehnoloģiskās iekārtas, vadības un ekspertu sistēmas gan pie esošās ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu atjaunošanas/pārbūves, gan pie jaunu ūdenssaimniecības infrastruktūras objektu būvniecības, kā arī ieviešot jaunas tehnoloģijas, t.sk., kas vērstas uz efektīvāku resursu pārvaldību un energoefektivitāti; nodrošinot atsevišķu darbības rādītāju sasniegšanu, kas nepieciešami kvalitatīvu ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanai; kā arī plānojot un realizējot centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas paplašināšanas projektus.
  • Palielināt ūdenssaimniecības pakalpojuma pieejamību iedzīvotājiem un palielināt faktisko ūdenssaimniecības pakalpojuma pieslēgumu skaitu ES KF līdzfinansēto projektu ietvaros izbūvētajiem tīkliem – ar centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu paplašināšanu nodrošinot ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojuma pieejamību, un veicinot faktisko pieslēgumu centralizētai ūdenssaimniecības infrastruktūrai izbūvi.

Nefinanšu mērķu izpildes rezultatīvais rādītājs ir konkrētu, nodefinētu ūdenssaimniecības infrastruktūras projektu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādes, izpētes darbu vai būvniecības darbu uzsākšana, ūdensvada un kanalizācijas tīklu posmu atjaunošana vai atsevišķu ūdenssaimniecības infrastruktūras darbības rādītāju sasniegšana vai nodrošināšana, kā arī faktisko pieslēgumu centralizētai ūdenssaimniecības infrastruktūrai skaita pieaugums.

FINANŠU MĒRĶI

  • Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības;
  • Pamatlīdzekļu atjaunošanas vērtība pārsniedz attiecīgā gada nolietojumu;
  • Slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecība pret neto apgrozījumu nepārsniedz 3%;
  • Nodrošināt finanšu prognozēm atbilstošu peļņu, apgrozījumu un rentabilitāti.