Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Stratēģiskais ietvars

VĪZIJA

Drošs un vides prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības uzņēmums ar efektīvi pārvaldītu un uzturētu infrastruktūru.

MISIJA

Nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un drošiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

VIRSMĒRĶIS

Sabalansēt infrastruktūras attīstības nepieciešamību ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem un pieejamiem resursiem.

STRATĒĢISKIE MĒRĶI

  1. Nodrošināt stabilus un kvalitatīvus pakalpojumus un paaugstināt pakalpojumu kvalitāti.
  2. Risināt vides jautājumus atbilstoši ES un LR normatīvo aktu prasībām.
  3. Sistemātiski informēt patērētājus un lēmējvaru par ūdenssaimniecības attīstību un uzsvērt patērētāju iesaistīšanās nozīmi ūdens resursu un vides aizsardzībā.

ATTĪSTĪBAS VIRZIENI

Infrastruktūras attīstība - attīstība šajā virzienā ir vērsta uz ūdenssaimniecības infrastruktūras atjaunošanu un paplašināšanu.

Tehnoloģiskā attīstība - attīstība šajā virzienā ir vērsta uz tehnoloģiju modernizēšanu un pilnveidi, elektrosistēmu centralizētu pārvaldīšanu, inteliģentu vadības un ekspertu sistēmu nodrošināšanu un efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešanu.

Klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana - attīstība šajā virzienā ir vērsta uz klientu apkalpošanas procesa centralizāciju, elastīgu,  mērķtiecīgu un uz klienta vajadzībām balstītu apkalpošanas procesu pilnveidošanu,  sistemātisku un augstāk kvalificēta personāla apmācību.

Efektivitātes uzlabošana - attīstība šajā virzienā ir vērsta uz Sabiedrības saimnieciskās darbības, t.sk. strādājošo darba efektivitātes paaugstināšanu, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas modeļa pilnveidi, enerģijas efektivitātes paaugstināšanu un vides aizsardzības veicināšanu.