Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Stratēģiskais ietvars

Ar Rīgas domes 2021. gada 7. jūlijā pieņemto lēmumu Nr. 720 ir noteikts Sabiedrības vispārējais stratēģiskais mērķis, kas izriet no tiesību aktiem, politikas plānošanas dokumentiem un likuma “Par pašvaldībām”.

VISPĀRĒJAIS STRATĒĢISKAIS MĒRĶIS

Nodrošināt un sniegt kvalitatīvus un uzticamus ūdenssaimniecības pakalpojumus; nodrošināt ilgtspējīgu un drošu Rīgai nozīmīgo ūdens resursu izmantošanu un stratēģiski svarīgās infrastruktūras pārvaldību, kā arī veicināt iedzīvotāju iesaistīšanos ūdens piesārņojuma novēršanā.

VĪZIJA

Drošs un vides prasībām atbilstošs ūdenssaimniecības uzņēmums ar efektīvi pārvaldītu un uzturētu infrastruktūru.

MISIJA

Nodrošināt Rīgas iedzīvotājus ar kvalitatīviem un drošiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem.

 

SIA "RĪGAS ŪDENS" NEFINANŠU MĒRĶI:

 • attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabojot to pieejamību un palielinot iedzīvotāju pieslēgumu īpatsvaru, tā nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazinot vides piesārņojumu un veicinot Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecības jomā;
 • veicināt notekūdeņu apsaimniekošanas ilgtspēju, uzlabojot notekūdeņu attīrīšanas kvalitāti un efektivitāti, mazinot klimata pārmaiņu ietekmi un negatīvo ietekmi uz vidi;
 • nodrošināt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājus ar nepārtrauktiem un drošiem pakalpojumiem, uzlabot klientu apkalpošanas kvalitāti, līdzsvarojot vides aizsardzības, dabas resursu ilgtspējīgas izmantošanas, sabiedrības dzīves vides un ekonomiskās intereses;
 • uzlabot stratēģiski svarīgās sabiedriskās ūdenssaimniecības infrastruktūras pārvaldību, modernizējot tehnoloģiskos procesus un infrastruktūru, pēc iespējas saglabājot “zaļo” infrastruktūru ūdenssaimniecības infrastruktūras pārbūves laikā, paaugstinot procesu efektivitāti un energoefektivitāti un palielinot dabas resursu izmantošanas lietderību;
 • stiprināt kapacitāti pētniecības, attīstības un digitalizācijas jomā, tai skaitā pēc iespējas līdzdarbojoties viedpilsētu risinājumu un inovāciju ekosistēmas projektos, kā arī sadarbojoties ar pašvaldību centralizētu IKT risinājumu izstrādē, ieviešanā un atvērto datu nodrošināšanā;
 • paaugstināt darbinieku kvalifikāciju, motivāciju un darba vides kvalitāti;
 • veicināt sabiedrības izpratni par vides saudzēšanu un ūdenssaimniecības nozari, tai skaitā veicinot “zaļo” domāšanu un vidi saudzējošu dzīvesveidu ūdenssaimniecības jomā, iesaistot vides problēmu risināšanā, atbalstot un veicinot krāna dzeramā ūdens lietošanu, uzlabojot sabiedrības izpratni par uzņēmuma lomu vides aizsardzībā.

FINANŠU MĒRĶI

 • finanšu stabilitāte, saglabājot atbilstošus likviditātes rādītājus. Nodrošināt, ka pašu kapitāls nav mazāks par 35% no aktīvu kopējās vērtības;
 • aktīvu rentabilitāte, nodrošinot ikgadēju stabilu peļņu. Tarifa periodā vidējā neto peļņas rentabilitāte ne mazāka par 7%;
 • vidējā termiņā kopējais investīciju apjoms pārsniedz kopējo nolietojumu;
 • debitoru parādu atgūšanas efektivitātes paaugstināšana, slikto un šaubīgo debitoru parādu attiecība pret neto apgrozījumu nepārsniedz 2%.