Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

23 / 11 / 2021

Rīgas dome plāno paplašināt pašvaldības līdzfinansējuma pieslēgumu centralizētajai kanalizācijai izbūvei saņēmēju loku

Rīgas domes Mājokļu un vides komiteja otrdien, 23. novembrī, akceptēja izskatīšanai domes sēdē saistošo noteikumu projektu par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru un tā saņemšanas nosacījumiem nekustamā īpašuma pieslēgšanas būvdarbiem Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansēto projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta” un “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta” ietvaros izbūvētajai centralizētajai kanalizācijas sistēmai.

Realizējot minētos projektus, SIA “Rīgas ūdens” jau ir uzsācis jaunu centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību Berģos (Rīgas administratīvās teritorijas robežās), Imantā un Beberbeķos, bet nākamā gada sākumā tiek plānots uzsākt jaunu inženiertīklu izbūvi arī daļā Teikas, Ziepniekkalna un Imantas. Centralizēto tīklu izbūves rezultātā šo projektu gaitā tiks nodrošināta pilsētas kanalizācijas tīkla pieejamība papildus nekustamajiem īpašumiem ar kopumā gandrīz 4000 iedzīvotājiem. Šo saistošo noteikumu mērķis ir veicināt to dzīvojamo māju, kurām līdz zemesgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai būs izbūvēti kanalizācijas sistēmas atzari, pieslēgšanu centralizētajai sistēmai.

Ja šie saistošie noteikumi tiks atbalstīti arī Rīgas domes sēdē (oficiāli tie stāsies spēkā pēc publicēšanas), tad pašvaldības līdzfinansējums būvdarbu izmaksu kompensēšanai tiks piešķirts fiziskām vai juridiskām personām, kuras būs nodrošinājušas pieslēguma centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi līdz 2023. gada 31. decembrim.

Pašvaldības līdzfinansējumu plānots noteikt šādā apmērā:

100% apmērā no kanalizācijas pievada pieslēguma būvdarbu, kuri noteikti būvniecības ieceres dokumentācijā izmaksām, tostarp ieskaitot izdevumus par esošo decentralizēto kanalizācijas sistēmu un seguma nojaukšanas darbiem, inženierbūves izpildmērījuma plāna izstrādi un pievienotās vērtības nodokli, izņemot seguma atjaunošanas darbus, traucējošo būvju, norobežojumu un apstādījumu nojaukšanas un atjaunošanas darbus:

  • personai ar 1. vai 2. invaliditātes grupu;
  • personai ar trūcīgas mājsaimniecības statusu;
  • personai ar maznodrošinātas mājsaimniecības statusu;
  • personai, kuras laulātais, pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona, kurai dzīvesvieta deklarēta nekustamajā īpašumā, par kura pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu;
  • politiski represētai personai;
  • daudzbērnu ģimenes loceklim, ja visiem bērniem dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kura pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums;
  • personai, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju;
  • personai, kurai nav laulātā un ir bērns, kurš saņem apgādnieka zaudējuma pensiju un kura dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kura pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai  pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums;
  • personai, kurai piešķirta vecuma pensija, un viņai nav laulātā, pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu) un pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta;
  • personai, kura pati un kuras laulātais, pirmās pakāpes taisnās līnijas vai otrās pakāpes sāņus līnijas radinieks atbilst visām šādām pazīmēm: piešķirta vecuma pensija; dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kura pieslēgšanu centralizētajai kanalizācijas sistēmai pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, un šajā nekustamajā īpašumā nav deklarējušas dzīvesvietu citas pilngadīgas personas; personas laulātajam, kuram pašam, pirmās pakāpes taisnās līnijas vai otrās pakāpes sāņus līnijas radiniekam, nav pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu).

Personas, kuras nav minētas šajā uzskaitījumā, varēs pretendēt uz 1500 eiro lielu līdzfinansējumu.

 

Lai pieteiktos pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, iesniedzējam līdz 2024. gada 1. aprīlim vajadzēs iesniegt SIA “Rīgas ūdens” iesniegumu, kura atbilstību saistošajos noteikumos noteiktajām prasībām izvērtēs ar Rīgas domes Mājokļu un vides komitejas lēmumu izveidota komisija. Jāatgādina, ka jau šobrīd var pieteikties pašvaldības līdzfinansējumam pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai projektēšanai apkaimēs, kurās tiek īstenoti minētie ES Kohēzijas fonda līdzfinansētie projekti “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5. kārta” un “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 6. kārta”.

logo

Dalies: