Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Kanalizācija

Kanalizācijas tīkli

Rīgas pilsētas kanalizācijas tīkla kopgarums uz 2022. gada sākumu bija 1204,68 km. Lielāko īpatsvaru kanalizācijas tīklu sistēmā veido keramikas caurules ar diametru no 200 līdz 300 mm. Notekūdeņu pārsūknēšana kanalizācijas sistēmā tiek veikta ar 87 kanalizācijas sūkņu staciju palīdzību.

Remonta un kontroles vajadzībām Rīgas centralizētās kanalizācijas tīklā ir izveidotas 34 416 skatakas. SIA "Rīgas ūdens" regulāri veic kanalizācijas cauruļu profilaktisko tīrīšanu un skalošanu.

SIA "Rīgas ūdens" ik gadu palielina kanalizācijas tīkla un tā sūkņu staciju jaudu, lai nodrošinātu drošu pilsētas sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz Bioloģiskās attīrīšanas stacijai "Daugavgrīva”.

Notekūdeņu attīrīšana

Notekūdeņi, nonākot Bioloģiskās attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva”, vispirms tiek mehāniski attīrīti no smiltīm un dažādiem priekšmetiem, pēc tam attīrīti bioloģiski, izmantojot aktīvās dūņas. Bioloģiski attīrītos notekūdeņus izvada Rīgas jūras līcī aptuveni 2,4 km attālumā no krasta līnijas un 15 m dziļumā. Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās nogulsnes (izlietotās dūņas) novada uz dūņu blīvētājiem un apstrādā metāntvertnēs, iegūstot biogāzi, kuru pēc tam izmanto siltumapgādes vajadzībām.

Šobrīd attīrīšanas ietaises tiek noslogotas aptuveni par 68% no projektētās hidrauliskās diennakts veiktspējas.

SIA “Rīgas ūdens” notekūdeņu attīrīšanas procesā veidojas bioloģiskas dūņas, kuras atbilst 1. un 2. dūņu kvalitātes kategorijai un uzskatāms par  labu augsnes mēslošanas līdzekli, ņemot vērā dūņās esošās vērtīgās barības vielas, tās ieteicams izmantot, kā augsnes mēslojumu. Cilvēku pārtikā lietojamu produktu audzēšanai dūņu izmantošana ir ierobežota.

Dūņu izmantošanu regulē Ministru kabineta 2006.gada 2.maijā izdotie noteikumi Nr.362 “Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”, kas izdoti saskaņā ar likumu „Par piesārņojumu” un 1986.gada 12.jūnija Eiropas Padomes Direktīvu „Par vides, jo īpaši augsnes, aizsardzību, lauksaimniecībā izmantojot notekūdeņu dūņas” (86/278/EEK).

Detalizētu informāciju pakalpojuma sniegšanai pretendenti var iegūt SIA “Rīgas Ūdens” mājas lapā, sadaļā par 2020. gadā noslēgto vispārīgo vienošanos par Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva" notekūdeņu dūņu utilizāciju.

 

Pievienotie dokumenti