Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2021/213

Iepirkuma nosaukums Infiltrācijas sūkņu stacijas un ūdens ņemšanas vietas pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība
Identifikācijas numurs RŪ-2021/213
Publicēšanas datums 25.11.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 16.12.2021 plkst. 10:30
Objekta apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) Piegādātājiem jāveic objektu - infiltrācijas sūkņu stacijas un ūdens ņemšanas vietas sūkņu stacijā “Baltezers” (turpmāk –Objekti) apskate, ierašanās laiku ne vēlāk kā 1 (vienu) darba dienu iepriekš saskaņojot ar Ūdens sagatavošanas un padeves dienesta Pazemes ūdens ieguves daļas vadītāju Ralfu Skrīveri(mob.tālr.28622679, e-pasta adrese: ralfs.skriveris@rigasudens.lv).

Ieinteresētiem piegādātājiem, kas veikuši objekta apskati atklāta konkursa “Infiltrācijas sūkņu stacijas un ūdens ņemšanas vietas pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība” (identifikācijas Nr.RŪ-2021/139) ietvaros, Nolikuma 2.6.1.punktā minētā Darbu izpildes vietu apskate atkārtoti nav jāveic.

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciālists Arnis Kalekaurs, tālr.67088428, e-pasta adrese: Arnis.Kalekaurs@rigasudens.lv .

Piezīmes

Iepirkums ir sadalīts 2 (divās) daļās:
- 1.iepirkuma daļa - “Infiltrācijas sūkņu stacijas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”;
- 2.iepirkuma daļa - “Ūdens ņemšanas vietas pārbūves būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība”.