Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: T.I.137

Iepirkuma nosaukums Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde teritorijas nožogojuma nomaiņai, jauna nožogojuma izveidei un autoruzraudzība Daugavas ūdens ņemšanas stacijā ,,Sūkņi”, Ķekavas pagasts, Ķekavas novads
Identifikācijas numurs T.I.137
Publicēšanas datums 17.12.2021
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 21.01.2022 plkst. 15:00
Objekta apskate

Piedāvājuma sagatavošanas laikā (piedāvājuma iesniegšanas termiņa laikā) ieinteresētajiem piegādātājiem, iepriekš piesakoties, ir jāveic obligāta objekta apskate. Objekta apskati ir jāveic ne vēlāk kā trīs dienas pirms piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigām. Apskati nodrošina SIA “Rīgas ūdens” Apsaimniekošanas un resursu pārvaldības daļas Nekustamā īpašuma sektora būvinženieris M.Volosovskis, mob.tālr. 26119052, e-pasta adrese: maris.volosovskis@rigasudens.lv, darba dienās no plkst.9.00 līdz plkst.16.00

Kontaktpersona

SIA “Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Inga Frolova, tālr.67032855, e-pasta adrese: inga.frolova@rigasudens.lv

Pievienotie dokumenti