Pirmdiena 13/03/2017

Murjāņu iela 70

SIA “Rīgas ūdens” atklātā izsolē pārdod nekustamo īpašumu:

Īpašuma adrese: Murjāņu iela 70, Rīga, kadastra numurs 0100 123 0139,

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala, ūdens attīrīšanas stacijas, caurlaides ēkas, transformatoru apakšstacijas, nojumes, hlorētavas (nepabeigta būvniecība), diviem rezervuāriem un pagalma izbūvēm.

Izsoles sākumcena: EUR 625 000.00 (seši simti divdesmit pieci tūkstoši euro)

Iepazīties ar izsoles noteikumiem, īpašuma dokumentāciju un iesniegt nepieciešamos dokumentus, lai reģistrētos izsolei, interesenti var no pirmdienas līdz ceturtdienai no plkst. 10:00  līdz 16:00, piektdienās no plkst. 10.00 līdz plkst. 15.00 izsoles komisijas atrašanās vietā (SIA “Rīgas ūdens” Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīgā, LV-1495, 3.korpuss, 3.stāvs, 354.kab.), iepriekš sazinoties ar izsoles komisijas sekretāru pa tālruni 67088365, e-pasta adrese: inga.lutere@rigasudens.lv

Izsoles dalībnieku reģistrācija: līdz 2017.gada 18.aprīlim plkst.14.00.

Izsoles laiks: Izsole notiks 2017.gada 25.aprīlī plkst.10.00 SIA “Rīgas ūdens” telpās – Lielajā zālē, Rīgā, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā.

Īpašuma pārdošanas paņēmiens: mutiska izsole ar augšupejošu soli.

Nodrošinājums: 10 % (desmit procentu) apmērā no īpašuma izsoles sākumcenas.

Dalības maksa – EUR 100.00  (viens simts euro, 00 centi) apmērā.

Nodrošinājums un dalības maksa jāiemaksā SIA “Rīgas ūdens” kontā AS Swedbank, LV38HABA0551023750365, kods: HABALV22.

Samaksas kārtība: 1 (viena) mēneša laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas.

Izsoles noteikumi pievienotajā PDF failā.

Kontakttālrunis: 67088365

Drukāt lapu

PIEVIENOTIE FAILI

UZMANĪBU! Ūdensvada avārija Graudu un Ziepju ielu apkaimē, notiek tās likvidācijas darbi. https://t.co/WlWqKVphmr
1 stundu atpakaļ

Rīgas ūdens