Pārvaldības principi

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks, kā kapitāla daļas turētāja pārstāvis, lemj par SIA „Rīgas ūdens” gada pārskata apstiprināšanu, peļņas izlietošanu, valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja ievēlēšanu un atsaukšanu, revidenta ievēlēšanu un atsaukšanu, prasības celšanu pret valdes locekli vai par atteikšanos no prasības pret viņu, kā arī par sabiedrības pārstāvja iecelšanu sabiedrības pārstāvēšanai tiesā, sabiedrības statūtu apstiprināšanu un grozīšanu, pamatkapitāla palielināšanu vai samazināšanu, sabiedrības reorganizāciju, vidēja termiņa darbības stratēģiju un citiem jautājumiem, ja tas paredzēts likumā.

SIA „Rīgas ūdens” valde pieņem lēmumus visos Sabiedrības darbības jautājumos, izņemot tos, kuros lēmumus pieņem Rīgas dome un kapitāla daļu turētāja pārstāvis (dalībnieku sapulce). Bez iepriekšējas kapitāla daļu turētāja pārstāvja piekrišanas valde nav tiesīga pieņemt lēmumus par esošo darbības veidu pārtraukšanu un jaunu darbības veidu uzsākšanu, Sabiedrības kārtējā gada budžeta un darbības plāna apstiprināšanu, nekustamā īpašuma iegūšanu, atsavināšanu vai apgrūtināšanu ar lietu tiesībām, aizņēmumu un aizdevumu līgumu slēgšanu, līzinga darījumiem, vekseļu izdošanu Sabiedrības vārdā un  ķīlu izsniegšanu Sabiedrības parādu saistību nodrošināšanai u.c.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
10 stundas atpakaļ