Stratēģiskie mērķi

SIA "Rīgas ūdens” ir lielākais centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu sniedzējs Latvijā un vienīgais Rīgā, kas nodrošina rīdziniekus ar kvalitatīvu dzeramo ūdeni, kā arī nodrošina notekūdeņu pārvadi un attīrīšanu.
SIA "Rīgas ūdens" ražošanas procesos izmanto modernas un videi draudzīgas tehnoloģijas, kā arī sistemātiski īsteno Sabiedrības attīstības projektus.
Sabiedrības vīzija, misija un virsmērķis
Vīzija
Drošs un vides prasībām atbilstošs
ūdenssaimniecības uzņēmums ar efektīvi pārvaldītu
un uzturētu infrastruktūru 
Misija
Nodrošināt Rīgas iedzīvotājus
ar kvalitatīviem un drošiem
ūdenssaimniecības pakalpojumiem
Virsmērķis
Sabalansēt infrastruktūras attīstības nepieciešamību
ar nākotnē plānotajiem patēriņa apjomiem
un pieejamiem resursiem
Sabiedrības attīstības virzieni vidējā termiņā un ilgtermiņā
 
Infrastruktūra
ūdenssaimniecības infrastruktūras tehnoloģiskā modernizācija 
(t.sk. tīklu infrastruktūras atjaunošana un jauno tīklu izbūve)
 
Tehnoloģiju attīstība
tehnoloģiju modernizēšana un pilnveide, elektrosistēmu centralizēta pārvaldīšana, inteliģentu vadības un ekspertu sistēmu nodrošināšana un
efektīva resursu pārvaldes modeļa ieviešana
 
Klientu apkalpošana un pakalpojumu sniegšana
klientu apkalpošanas procesa centralizācija, elastīga, mērķtiecīga un
uz rezultātiem balstīta materiālo resursu vadība un plānošana,
sistemātiska un augstāk kvalificēta personāla apmācība
 
Efektivitātes uzlabošana
uzņēmuma saimnieciskās darbības, t.sk. strādājošo darba efektivitātes
paaugstināšana, nekustamo īpašumu apsaimniekošanas modeļa pilnveide,
enerģijas efektivitātes paaugstināšana un vides aizsardzības veicināšana
 

 

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Krīvu ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/GYB1RSf6AN
9 stundas atpakaļ