Valde

Valdes priekšsēdētāja Dagnija Kalniņa
SIA “Rīgas ūdens” valdes priekšsēdētāja kopš 2010.gada. Atbildības jomas kapitālsabiedrībā: operatīvā vadība, stratēģijas izstrādes, finanšu vadības, klientu vadības pārraudzība, personāla vadības, sabiedrisko attiecību, informācijas tehnoloģiju, kvalitātes vadības un juridisko jautājumu organizēšana, iekšējās kontroles procesu pārraudzība, starptautisko fondu finansējumu piesaistes iespēju izpētes un nodrošināšanas koordinācija.
 
Pilnvaru termiņš: 12.01.2021.
 
Profesionālā darba pieredze: D.Kalniņa sekmīgas vadītājas pieredzi veidojusi, ieņemot vadošus amatus gan lielu valsts kapitālsabiedrību vadībā, gan Rīgas pilsētas pašvaldības iestādēs. D.Kalniņas profesionālā pieredze cieši saistīta ar finanšu vadības jomu.
No 2007.gada līdz 2010.gadam bijusi valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta "Rīga"" valdes locekle, no 2005.gada līdz 2007.gadam vadījusi Rīgas domes Īpašuma departamentu, no 2003.gada līdz 2005.gadam strādājusi par Rīgas domes Īpašuma departamenta Uzņēmējdarbības pārvaldes priekšnieci, no 2000.gada līdz 2003.gadam par Rīgas domes Finanšu departamenta projektu direktori, no 1995.gada līdz 1999.gadam bijusi VAS “Rīgas tirdzniecības osta” valdes priekšsēdētāja vietniece - viceprezidente.
 
Izglītība: Absolvējusi Latvijas valsts universitātes Finanšu un tirdzniecības fakultāti un ieguvusi  ekonomista kvalifikāciju.
 
Valdes loceklis Normunds Zvaunis
SIA “Rīgas ūdens” valdes loceklis no 2010. gada. Atbildības jomas kapitālsabiedrībā: ar ūdens ieguvi, ražošanu, notekūdeņu attīrīšanu, ūdensvada un kanalizācijas tīkliem un inženierbūvēm saistīto procesu pārraudzība, ražošanas un tehnoloģisko procesu risku vadības procesu, ar civilo aizsardzību saistīto jautājumu  pārraudzība, līgumu ar Rīgas pilsētas pašvaldību un Pierīgas pašvaldībām par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu izpildes pārraudzība.
 
Pilnvaru termiņš: 12.01.2021.
 
Profesionālā darba pieredze: N.Zvauņa darba pieredze saistīta ar ekonomikas un uzņēmējdarbības jautājumiem, kā arī darbu valsts pārvaldes un Eiropas Savienības institūcijās.
Iepriekš strādājis Finanšu ministrijā par ministra padomnieku, pēc Latvijas iestāšanās Eiropas Savienībā veicis Eiropas Parlamenta Tulkošanas un publicēšanas ģenerālsekretariāta Latviešu tulkošanas nodaļas un Publicēšanas nodaļas Luksemburgā vadītāja asistenta pienākumus, līdz tam bijis Reģionālās attīstības un pašvaldību lietu ministrijas Programmu departamenta Programmu ieviešanas nodaļas vadītājs, kā arī strādājis Valsts Kases Budžeta izpildes un uzraudzības departamentā kā vecākais eksperts un Ventspils pilsētas domes Ekonomikas nodaļā kā galvenais speciālists.
 
Izglītība: Absolvējis Latvijas Universitātes Ekonomikas un vadības fakultātes Starptautisko attiecību institūtu un ieguvis maģistra grādu, studējis Ventspils augstskolas Vadībzinātnes nodaļā un ieguvis bakalaura grādu.
 
Valdes loceklis Vitālijs Aizbalts
SIA “Rīgas ūdens” valdes loceklis no 2011.gada. Atbildības jomas kapitālsabiedrībā: pārraudzīt transporta nodrošinājumu kapitālsabiedrības struktūrvienībām, ūdens kvalitātes un notekūdeņu kvalitātes kontroles procesu pārraudzība, nekustamo īpašumu nomas un iznomāšanas jautājumi, darba aizsardzības un drošības tehnikas jautājumu koordinēšana, risku vadības procesu pārraudzība.
 
Pilnvaru termiņš: 02.01.2022.
 
Profesionālā darba pieredze: V.Aizbalta darba pieredze sākotnēji saistīta ar siltumapgādes un komunālo pakalpojumu jomu, darbu valsts pārvaldē un pašvaldībās, politisko darbību.
2006.gadā ievēlēts par Latvijas Republikas 9. Saeimas deputātu. Saeimā līdz 2010.gadam darbojies Publisko izdevumu un revīzijas komisijā, Tautsaimniecības, agrārās, vides un reģionālās politikas komisijā. No 2006.gada līdz 2008.gadam bijis Satiksmes ministrijas parlamentārais sekretārs, no 1994.gada līdz 2006.gadam strādājis par Daugavpils rajona padomes izpilddirektoru, no 1992.gada līdz 1994.gadam ieņēmis Daugavpils rajona Tautas deputātu padomes valdes municipālā direktora amatu.
 
Izglītība: Absolvējis Rīgas Politehnisko institūtu un ieguvis inženiera - rūpniecības siltumenerģētiķa kvalifikāciju.
 
Valdes loceklis Krišjānis Krūmiņš
SIA “Rīgas ūdens” valdes loceklis, Infrastruktūras attīstības departamenta direktors. SIA “Rīgas ūdens” valdē kopš 2014.gada. Atbildības jomas kapitālsabiedrībā kā valdes loceklim: Infrastruktūras un tehnoloģiskās attīstības investīciju projektu lietderības izvērtēšanas, sagatavošanas un realizācijas procesu pārraudzība.
 
Pilnvaru termiņš: 08.07.2022.
 
Profesionālā darba pieredze: K.Krūmiņš savu darba pieredzi veidojis būvniecības projektu vadībā.
No 2013. līdz 2014.gadam bijis SIA “Rīgas ūdens” Tehniskā departamenta direktora vietnieks. No 2011.gada līdz 2013.gadam strādājis par ASV Investīciju fonda grupas NCH Reģionālā biroja būvniecības projektu vadītāju, no 2008.gada līdz 2011.gadam par valsts akciju sabiedrības “Starptautiskā lidosta “Rīga”” Infrastruktūras uzturēšanas un attīstības departamenta direktoru, no 2006.gada līdz 2008.gadam  par nekustamo īpašumu attīstīšanas holdinga “Modern City” tehnisko direktoru.
 
Izglītība: Absolvējis Rīgas Tehnisko universitāti un ieguvis maģistra grādu siltuma, gāzes un ūdens inženiersistēmās, kā arī inženiera kvalifikāciju būvniecībā un bakalaura grādu būvzinātnē. Absolvējis Rīgas Tehniskās universitātes Rīgas Biznesa skolu, iegūstot maģistra grādu profesionālajā MBA programmā.
 
Valdes loceklis Agnis Kalnkaziņš
SIA “Rīgas ūdens” valdes loceklis no 2015.gada. Atbildības jomas kapitālsabiedrībā: nekustamo īpašumu apsaimniekošanas, ar objektu aizsargjoslām, drošību un meitas uzņēmuma darbību saistīto jautājumu pārraudzība.
 
Pilnvaru termiņš: 02.07.2020.
 
Profesionālā darba pieredze: A.Kalnkaziņam ir ilggadēja pieredze nekustamo īpašumu apsaimniekošanas jomā.
No 2012.gada līdz 2014.gadam bijis SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” Apsaimniekošanas pārvaldes direktors, no 1997.gada līdz 2012.gadam  strādājis par pašvaldības aģentūras “Rīgas dārzi un parki” direktoru, no 2001.gada līdz 2009.gadam darbojies kā Rīgas domes deputāts, no 2005.gada līdz 2008.gadam pildījis SIA “Rīgas meži” padomes locekļa pienākumus, no 2004.gada līdz 2007.gadam bijis VAS “Valsts nekustamie īpašumi” padomes priekšsēdētājs, no 2005.gada līdz 2006.gadam bijis SIA “Getliņi EKO” padomes priekšsēdētājs.
 
Izglītība: Absolvējis Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ekonomikas fakultāti, kā arī Latvijas Universitātes Pedagoģijas institūtu,  iegūstot maģistra grādu pedagoģijā.
Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ