Personāls

SIA "Rīgas ūdens" darbinieki

SIA "Rīgas ūdens" struktūru veido 18 struktūrvienības un vidējais nodarbināto skaits 2017.gadā bija 763 darbinieki. Grafikā attēlots Sabiedrības darbinieku skaita sadalījums pa darbības jomām.

SIA "Rīgas ūdens" darbinieku skaita sadalījums (%) pa darbības jomām, 2017.gads

 

Sabiedrības atalgojuma pamatprincipi

Saskaņā ar “Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma” 58.panta prasībām SIA “Rīgas ūdens” publicē atalgojuma politikas principus (skat. pielikumu "SIA "Rīgas ūdens" atalgojuma politikas principi").

Saskaņā ar Ministru kabineta 12.04.2016. noteikumi Nr.225 “Kārtība, kādā tiek publiskota informācija par amatpersonu (darbinieku) atlīdzības noteikšanas kritērijiem un darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām” 3. un 4.panta prasībām SIA “Rīgas ūdens” publicē darba samaksas apmēru sadalījumā pa amatu grupām (skat. pielikumu "SIA "Rīgas ūdens" Amatu iedalījums amatu grupās un informācija par amatpersonu un darbinieku mēnešalgas apmēru") un informāciju par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Sabiedrībā (skat. pielikumu "SIA "Rīgas ūdens" informācija par piemaksām, prēmijām, naudas balvām, sociālajām garantijām un to noteikšanas kritērijiem Sabiedrībā").

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ