Informācija par Sabiedrību

1991.gada 24.septembrī Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmums „Rīgas ūdens”. Uzņēmums dibināts, lai nodrošinātu centralizētus ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumus Rīgas pilsētā.

2003.gada 16.decembrī Rīgas dome pieņēma lēmumu „Par Rīgas pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Rīgas ūdens” reorganizāciju par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens”, nosakot, ka SIA „Rīgas ūdens” ir pašvaldības uzņēmuma „Rīgas ūdens” saistību un tiesību pārņēmēja. Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens” (turpmāk – SIA „Rīgas ūdens”), reģistrācijas numurs 40103023035, ir nodibināta un ierakstīta Komercreģistrā 2004.gada 12. janvārī. 

Pamatojoties uz Rīgas domes 2009.gada 12.maija lēmumu Nr.5113 „Par līguma par ūdenssaimniecības sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu noslēgšanu ar sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Rīgas ūdens” un Eiropas Savienības Kohēzijas fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārta” iesniegumu”, 2009. gadā Rīgas pilsētas pašvaldība un SIA „Rīgas ūdens” noslēdza attiecīgu līgumu.

Līdzdalība citās sabiedrībās

SIA “Rīgas ūdens” ir meitas sabiedrība SIA “Aqua Riga”, kurā SIA “Rīgas ūdens” pieder visas kapitāla daļas.

SIA „Aqua Riga” dibināta 2012.gada 28.augustā. SIA „Aqua Riga” darbības virziens ir fasēta dzeramā ūdens ražošana un izplatīšana. 

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ