Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekti

Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta (turpmāk tekstā - Projekta) sagatavošana un realizācija tika uzsākta 1996.gadā. Projekta I un II kārta tika pabeigta 2006.gadā, Projekta III kārta tika realizēta no 2006.- 2009.gadam un Projekta IV kārta - no 2011.-2015.gadam. 2018.gadā uzsākta Projekta V kārta.

 
Projekta galvenais uzdevums ir radīt drošu un kvalitatīvu ūdensapgādi Rīgā un veikt visu centralizētās kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām.

Projekta V kārta

2018.gada 1.augustā SIA “Rīgas ūdens” ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru noslēdza Līgumu par Eiropas Savienības fonda projekta īstenošanu Nr.5.3.1.0/18/I/002 “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 5.kārta”.

Projekta ietvaros plānotās darbības paredz jaunu kanalizācijas tīklu izbūvi 34,59 km garumā un tīklu rekonstrukciju 0,44 km garumā Berģos, Imantā un Beberbeķos, kā arī izbūvēt 18 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas. Papildus paredzēta arī jaunu centralizēto ūdensapgādes ārējo inženiertīklu izbūve 24,73 km garumā un rekonstrukcija 0,41 km garumā. Projektu plānots realizēt līdz 2023.gada 31.decembrim. Projekta kopējās izmaksas plānotas 26 006 448,27 EUR apmērā, tai skaitā Kohēzijas fonda līdzfinansējums 9 932 725,00 EUR apmērā. Projekta realizācija paredz 2959 iedzīvotāju pieslēgšanu centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Projekta IV kārta

SIA "Rīgas ūdens”, izmantojot iespēju realizēt Rīgas ūdens un apkārtējās vides (RŪAV) projektu ar būtisku Eiropas Savienības Kohēzijas fonda finansējumu, laikposmā no 2011. līdz 2015.gadam īsteno nākamo projektu – „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārta”. Kopumā projekts ir vērsts uz ilgtspējīgu ūdenssaimniecības attīstību, kuras pamatā ir vide, ekonomika un sociālā labklājība. Projekta kopējais finansējuma apmērs – 57.02 milj EUR, no kuriem 20,62 miljonus nodrošina ES Kohēzijas fonda līdzekļi, 12,84 milj EUR Rīgas dome un 23,56 milj EUR SIA "Rīgas ūdens”.

Projekta IV kārtas aktivitātes:

Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana ietver jaunu ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūvi, nepieciešamo kanalizācijas sūkņu staciju un spiedvadu izbūvi tajās aktivitāšu rajonu ielās, kurās šobrīd to nav. Projekta IV kārtas ietvaros tika izbūvēti arī ūdensvada pievadi un kanalizācijas izvadi no ielas vadiem līdz katra gruntsgabala robežai vai ielas sarkanajai līnijai, kas būtiski atvieglos īpašniekiem tālāko viņiem piederošo vai apsaimniekojamo zemes gabalu pievienošanu pilsētas centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai. Tādējādi, gandrīz 1300 mājsaimniecībām kļūst pieejami centralizētās ūdensapgādes pakalpojumi un 1800 mājsaimniecībām – centralizētās kanalizācijas sistēmas pakalpojumi.
Lai Latvija nodrošinātu Eiropas Padomes 1998. gada 3. novembra Direktīvas 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti prasības, 2003. gada 29. aprīlī tika pieņemti MK noteikumi Nr. 235 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”. Sakarā ar to, ka  pazemes ūdensgūtvē "Baltezers–Zaķumuiža” iegūstamā ūdens kvalitāte neatbilda iepriekš minētajām prasībām – periodiski tika nedaudz pārsniegta dzelzs un mangāna koncentrācija, kas gan ir pieļaujama, tomēr nākotnē novēršama atkāpe. Lai novērstu minētās ūdens kvalitātes neatbilstības, projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, IV kārta” ietvaros paredz jaunas dzeramā ūdens sagatavošanas stacijas ar jaudu 28 000 m3/diennaktī projektēšanu un izbūvi Baltezerā, kas paredzēta dzelzs un mangāna atdalīšanai dzeramajā ūdenī, izmantojot bioloģisko filtrācijas procesu, atbilstoši Eiropas Padomes direktīvas 98/83/EK prasībām, kā arī sūkņu stacijas „Baltezers -1” rekonstrukciju, nodrošinot tās ražību 417 m3/h pie spiediena 40 m un tās darbības optimizāciju un automatizāciju.

Projekta ietvaros īstenoto aktivitāšu sasniegtie rezultāti:

Projekta III kārta

Projekta III kārta īstenota no 2006. līdz 2009.gadam. Kopējais finansējuma apmērs – 81,2 milj EUR, tajā skaitā ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 58,8 milj EUR, Valsts finansējums 3,1 milj EUR, Rīgas domes finansējums 13,8 milj EUR un SIA "Rīgas ūdens" finansējums 5,4 milj EUR.
 
Projekta III kārtas rezultātā ir īstenotas sekojošas komponentes:
 • Stratēģisko ūdensapgādes sistēmas aizbīdņu nomaiņa un ūdens uzskaites zonējuma izveide;
 • Ūdensapgādes tērauda cauruļvadu rekonstrukcija;
 • Stratēģisko maģistrālo ūdensapgādes cauruļvadu rekonstrukcija;
 • Hanzas ielas kanalizācijas kolektora būvniecība no KSS Nr. 1 līdz Eksporta ielai;
 • Lielirbes/Kalnciema ielas kanalizācijas kolektora būvniecība no Dreiliņu ielas līdz K. Ulmaņa gatvei;
 • Kanalizācijas kopsistēmu atdalīšana Teikas-Čiekurkalna rajonā – "Sirius” lietus kanalizācijas kolektora rekonstrukcija;
 • Kanalizācijas kopsistēmu atdalīšana Teikas-Čiekurkalna rajonā – saimnieciskās kanalizācijas būvniecība Ropažu ielā;
 • Četru dīzeļģeneratoru piegāde un uzstādīšana divās ūdensapgādes sistēmas sūkņu stacijās un divās kanalizācijas pārsūknēšanas sūkņu stacijās;
 • Pašteces kanalizācijas keramikas cauruļvadu rekonstrukcija;
 • Dzelzsbetona kanalizācijas cauruļvadu rekonstrukcija;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Šampēterī;
 • Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu paplašināšana Dārzciemā.

Projekta I un II kārta

Rīgas ūdens un apkārtējās vides projekta sagatavošana un realizācija tika uzsākta 1996.gadā. Projekta pirmās divas kārtas tika pabeigtas 2006.gadā, kopējais finansējuma apmērs – 114,24 milj EUR.
Projekta galvenais uzdevums bija radīt drošu un kvalitatīvu ūdensapgādi Rīgā un veikt visu kanalizācijas notekūdeņu attīrīšanu atbilstoši mūsdienu prasībām.
 
Šo mērķu un uzdevumu sasniegšanai tika sagatavoti projekti deviņos blokos:
 • Dzeramā ūdens attīrīšanas stacijas "Daugava” rekonstrukcija atbilstoši mūsdienu prasībām;
 • Pazemes ūdens kvalitātes pētījumi;
 • Ūdens sūkņu staciju rekonstrukcija un piemērošana mūsdienu prasībām;
 • Ūdensvada tīkla atjaunošana un paplašināšana;Ūdens taupīšanas programma;
 • Notekūdeņu attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva” rekonstrukcija;
 • Notekūdeņu pārsūknēšanas stacijas izveide;
 • Notekūdeņu tīklu atjaunošana un paplašināšana.
Projekta II kārtas īstenošana notika no 2001. līdz 2006.gadam. Tās realizācijai tika piesaistīti dažādi finansēšanas avoti, tostarp Eiropas Kopienas ISPA fonda dāvinājumi un „Rīgas ūdens” tarifu līdzekļi.

Otrās kārtas ietvaros tika realizēta virkne pasākumu, kas nodrošina ūdensapgādes un kanalizācijas objektu drošāku ekspluatāciju, dzeramā ūdens un attīrīto notekūdeņu kvalitātes uzlabošanu, kā arī veicina ražošanas izdevumu ekonomiju. Tika veiktas ievērojamas investīcijas esošo ūdensvada un kanalizācijas tīklu atjaunošanai un jaunu tīklu izbūvei, lai centralizētie ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumi būtu pieejami vismaz 95 procentiem Rīgas iedzīvotāju. 

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Pētersalas ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/Rx2bCRfmzC
5 stundas atpakaļ