Apliecības, sertifikāti u.c. dokumenti

LATVIJAS NACIONĀLAIS AKREDITĀCIJAS BIROJS, AŪKKL AKREDITĀCIJAS APLIECĪBA, 2019

SIA “Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija (AŪKKL) ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK). LATAK ir nacionālā akreditācijas institūcija, kas vienīgā Latvijā sniedz akreditācijas pakalpojumus. Tās funkcijas ir novērtēt un akreditēt testēšanas laboratorijas, kā arī uzraudzīt testēšanas laboratoriju darbību, ievērojot Latvijas nacionālos standartus, normatīvos aktus, kā arī Eiropas vai starptautiskos standartus.

SIA “Rīgas ūdens” AŪKKL akreditācijas nepieciešamību atbilstoši Latvijas Nacionālajam standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005 “Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju vispārīgās prasības” nosaka Ministru kabineta noteikumi Nr. 671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”, Nr. 34 "Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” un Nr. 362 „Noteikumi par notekūdeņu dūņu un to komposta izmantošanu, monitoringu un kontroli”.

LATAK regulāri izvērtē un kontrolē SIA “Rīgas ūdens” AŪKKL sniegtos pakalpojumus, lai pārliecinātos par darbinieku kompetenci, neietekmējamību, objektivitāti, tehnisko nodrošinājumu un praktisko testēšanas izpildi.  AŪKKL ir atzīta par kompetentu veikt testēšanu un paraugu noņemšanu atbilstoši standartam LVS EN ISO/IEC 17025:2005.

Laboratorija testēšanu veic ievērojot Latvijas vai starptautiski atzītas standartmetodikas, kā arī izstrādā un validē jaunas testēšanas metodikas, kas ir piemērotas klientu vajadzībām. AŪKKL akreditācijas sfērā iekļauta virszemes ūdens, notekūdeņu un dzeramā ūdens paraugu noņemšana un 63 testēšanas metodes. Paraugu noņemšana un analīžu veikšana akreditētā laboratorijā patērētājiem sniedz pārliecību par ticamu rezultātu iegūšanu

“Bureau Veritas” sertifikāts, 2017

SIA “Rīgas ūdens” saņēmis globālā līdera testēšanas, inspekcijas un sertifikācijas jomā uzņēmuma “Bureau Veritas” sertifikātu, kas apliecina, ka “RŪ” pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša pārvaldības sistēmas standarta LVS EN ISO 50001:2012 prasībām ūdens ražošanas un piegādes, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sfērā. Sertifikāta saņemšana būtībā apstiprina, ka “RŪ” ieviestā energoresursu taupības programma atbilst pašiem augstākajiem standartiem. Šāda sertifikāta saņemšanas nosacījumu izpilde balstās uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.668 jeb Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumiem, kas definē nosacījumus šajā konkrētajā jomā. Šie noteikumi nosaka energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbības kārtību un struktūru; kārtību, kādā tiek ziņots par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un sertificēšanu, kā arī energopārvaldības sistēmas īstenošanas rezultātā iegūtajiem enerģijas ietaupījumiem; kārtību, kādā uzņēmums ziņo par ieviestajiem energoefektivitātes pasākumiem un tajos sasniegto enerģijas ietaupījumu un tamlīdzīgus kvalitatīvas un efektīvas energopārvaldības sistēmas jautājumus.

 "Ilgtspējas indekss"  sudraba kategorija, 2016

"Ilgtspējas indekss" ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās - stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā līmeņa sociālie partneri Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ