Apliecības, sertifikāti u.c. dokumenti

“Bureau Veritas” sertifikāts, 2017

SIA “Rīgas ūdens” saņēmis globālā līdera testēšanas, inspekcijas un sertifikācijas jomā uzņēmuma “Bureau Veritas” sertifikātu, kas apliecina, ka “RŪ” pārvaldības sistēma ir auditēta un atzīta kā atbilstoša pārvaldības sistēmas standarta LVS EN ISO 50001:2012 prasībām ūdens ražošanas un piegādes, kā arī notekūdeņu savākšanas un attīrīšanas sfērā. Sertifikāta saņemšana būtībā apstiprina, ka “RŪ” ieviestā energoresursu taupības programma atbilst pašiem augstākajiem standartiem. Šāda sertifikāta saņemšanas nosacījumu izpilde balstās uz Ministru kabineta noteikumiem Nr.668 jeb Energoefektivitātes monitoringa un piemērojamā energopārvaldības sistēmas standarta noteikumiem, kas definē nosacījumus šajā konkrētajā jomā. Šie noteikumi nosaka energoefektivitātes monitoringa sistēmas darbības kārtību un struktūru; kārtību, kādā tiek ziņots par energopārvaldības sistēmas ieviešanu un sertificēšanu, kā arī energopārvaldības sistēmas īstenošanas rezultātā iegūtajiem enerģijas ietaupījumiem; kārtību, kādā uzņēmums ziņo par ieviestajiem energoefektivitātes pasākumiem un tajos sasniegto enerģijas ietaupījumu un tamlīdzīgus kvalitatīvas un efektīvas energopārvaldības sistēmas jautājumus.

 "Ilgtspējas indekss"  sudraba kategorija, 2016

"Ilgtspējas indekss" ir stratēģisks vadības instruments, kas balstīts uz starptautiski atzītu metodoloģiju, palīdzot uzņēmumiem novērtēt savas darbības ilgtspēju un korporatīvās atbildības līmeni piecās jomās - stratēģijā, tirgus attiecībās, darba vidē, vidē un sabiedrībā. Iniciatīvas partneri ir Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūts un nacionālā līmeņa sociālie partneri Latvijas Darba devēju konfederācija un Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība.

Drukāt lapu