Normatīvie dokumenti

SIA "Rīgas ūdens" darbību regulējošie dokumenti

Rīgas ūdens, sniedzot sabiedriskos ūdenssaimniecības pakalpojumus un veicot citus statūtos paredzētos komercdarbības veidus, ievēro ūdenssaimniecības, būvniecības, patērētāju tiesību aizsardzības, vides aizsardzības, māju apsaimniekošanas un citu jomu speciālos normatīvos aktus, kā arī tādus  šajā sadaļā neminētu likumu prasības, kā piemēram, Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likums, Fizisko personu datu apstrādes likums, Publiskās personas finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanas likums. Rīgas ūdens kā pašvaldības kapitālsabiedrībai savā darbībā ir jāievēro arī Publiskās personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma prasības.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas jomā:


Likumi
 
Ministru kabineta noteikumi
 
Rīgas domes normatīvie akti
 
Citi normatīvie akti

Vides aizsardzības jomā:


Likumi
 
Ministru kabineta noteikumi

Būvniecības jomā:


Dzīvojamo māju pārvaldīšanas jomā:


Likumi

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums.

Ministru kabineta noteikumi

15.09.2015. MK noteikumi Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”.

 
Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
10 stundas atpakaļ