Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

Rīgas pilsētas centralizēto notekūdeņu attīrīšanu nodrošina Bioloģiskās attīrīšanas stacija „Daugavgrīva”. Sabiedrība nodrošina attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstību MK noteikumos Nr.34 ”Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktajām normām.

Atbilstoši Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2012.gada 23.janvāra izsniegtās Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI12IB0013 nosacījumiem, Sabiedrība regulāri nodrošina notekūdeņu laboratorisko kontroli, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas izplūdē Rīgas jūras līcī. Ikmēneša atskaite par kvalitātes rādītājiem attīrītajos notekūdeņos tiek sniegta Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē. Kvalitātes pārbaudes rezultāti parādīti tabulā.

Piesārņojošo vielu koncentrācijas izplūdes Rīgas jūras līcī kvalitātes pārbaudes rezultāti:

Nr.
p.k.
Parametrs Mērvienība
Maksimālā
pieļaujamā
koncentrācija
Vidējie testēšanas rezultāti
2015.g. 2016.g. 2017.g.
1. Suspendētās vielas mg/l 35,0 13,2 6,7 8,7
2. BSP5 mg/l 25,0 10,2 8,5 9,6
3. ĶSP mg/l 125,0 46,1 38,5 41,0
4. Kopējais slāpeklis mg/l 10,0 8,92 8,93 7,05
5. Kopējais fosfors mg/l 1,0 1,15 0,82 0,72

2017.gadā BAS “Daugavgrīva” nodrošināja visus normatīvajos aktos noteiktos attīrīšanas parametrus.

Drukāt lapu