Notekūdeņu attīrīšanas kvalitāte

Rīgas pilsētas centralizēto notekūdeņu attīrīšanu nodrošina Bioloģiskās attīrīšanas stacija „Daugavgrīva”. Sabiedrība nodrošina attīrīto notekūdeņu piesārņojošo vielu koncentrācijas atbilstību MK noteikumos Nr.34 ”Noteikumi par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī” noteiktajām normām.

Atbilstoši Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālās vides pārvaldes 2012.gada 23.janvāra izsniegtās Atļaujas B kategorijas piesārņojošai darbībai Nr.RI12IB0013 nosacījumiem, Sabiedrība regulāri nodrošina notekūdeņu laboratorisko kontroli, nosakot piesārņojošo vielu koncentrācijas izplūdē Rīgas jūras līcī. Ikmēneša atskaite par kvalitātes rādītājiem attīrītajos notekūdeņos tiek sniegta Valsts vides dienesta Lielrīgas reģionālā vides pārvaldē. Kvalitātes pārbaudes rezultāti parādīti tabulā.

Piesārņojošo vielu koncentrācijas izplūdes Rīgas jūras līcī kvalitātes pārbaudes rezultāti

2015.gadā BAS “Daugavgrīva” nodrošināja tabulā norādītos attīrīšanas parametrus atbilstoši noteiktajām normām, izņemot fosfora rādījumus, kas saistāmi ar nepieciešamajiem uzlabojumiem dūņu apsaimniekošanas sektorā (uzlabojot attīrīšanas procesa intensitāti, pamata procesā veidojas pārāk liels aktīvo dūņu daudzums bioloģiskās attīrīšanas baseinos un nostādinātājos) un vairākiem neparedzētiem nolietotu iekārtu bojājumiem 2015.gada laikā.

Lai nodrošinātu pilnīgu attīrīšanas prasību izpildi slāpekļa un fosfora atdalīšanai, ir realizēts līgums ar pilnsabiedrību „Velve-Kruger” par BAS „Daugavgrīva” notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas baseinu un automātikas vadības rekonstrukciju. Projekta realizācijas gaitā ieviests Bio Denitro process ar pilnu procesa automatizāciju, lai nodrošinātu pilnīgu attīrīšanas prasību izpildi slāpekļa un fosfora atdalīšanai.

Drukāt lapu
Šodien plānotie ūdensvada remontdarbi Burtnieku ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/U1xp90BOzT
12 stundas atpakaļ