Kanalizācija

Kanalizācijas tīkli

Rīgas pilsētas kanalizācijas tīkla kopgarums 2017. gada beigās sasniedza 1161 km. Lielāko īpatsvaru kanalizācijas tīklu sistēmā veido keramikas caurules ar diametru no 200 līdz 300 mm. Notekūdeņu pārsūknēšana kanalizācijas sistēmā tiek veikta ar 85 kanalizācijas sūkņu staciju palīdzību.
Remonta un kontroles vajadzībām Rīgas kanalizācijas tīklā izveidotas 25 000 skatakas. SIA “Rīgas ūdens” regulāri veic kanalizācijas cauruļu profilaktisko tīrīšanu un skalošanu.
SIA "Rīgas ūdens” ik gadu palielina kanalizācijas tīkla un tā sūkņu staciju jaudu, lai nodrošinātu drošu pilsētas sadzīves notekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz Bioloģiskās attīrīšanas stacijai 'Daugavgrīva”.

Attēlā: Rīgas pilsētas esošās centralizētās kanalizācijas sistēmas shēma, 2017.gads:

Notekūdeņu attīrīšana

Notekūdeņi, nonākot Bioloģiskās attīrīšanas stacijā "Daugavgrīva”, vispirms tiek mehāniski attīrīti no smiltīm un dažādiem priekšmetiem, pēc tam bioloģiski – izmantojot aktīvās dūņas. Bioloģiski attīrītos notekūdeņus izvada Rīgas jūras līcī – aptuveni 2,4 km attālumā no krasta līnijas un 15 m dziļumā. Notekūdeņu attīrīšanas procesā radušās nogulsnes (izlietotās dūņas) novada uz dūņu blīvētājiem un apstrādā metāntvertnēs, iegūstot biogāzi, kuru pēc tam izmanto siltumapgādē.
Šobrīd attīrīšanas ietaises tiek noslogotas aptuveni par 68% no projektētās hidrauliskās diennakts veiktspējas.
Lai nodrošinātu notekūdeņu pilnīgu attīrīšanas prasību izpildi slāpekļa un fosfora atdalīšanā, 2014.gadā tika pabeigta Bioloģiskās attīrīšanas stacijas "Daugavgrīva” notekūdeņu bioloģiskās attīrīšanas baseinu un automātikas vadības sistēmas rekonstrukcija.
Drukāt lapu
@AnitaKalve Par siltā ūdens jautājumiem - pie nama apsaimniekotāja (vai a/s "Rīgas siltums").
12 stundas atpakaļ