Dzeramā ūdens kvalitāte

SIA „Rīgas ūdens” pastāvīgi kontrolē dzeramā ūdens kvalitāti Rīgas pilsētas centralizētajā ūdensvada sadales tīklā, ievērojot 14.11.2017. MK noteikumos Nr.671 "Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība" noteiktās prasības.

Dzeramā ūdens kvalitātes kontroli regulāri veic SIA „Rīgas ūdens” Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija (AŪKKL), kas ir akreditēta Latvijas Nacionālajā akreditācijas birojā (LATAK reģistrācijas  Nr. LATAK-T-165-20-99).

Saskaņā ar Veselības ministrijas Veselības inspekcijas (VI) norādījumiem Apvienotā ūdens kvalitātes kontroles laboratorija pēc noteikta plāna  veic dzeramā ūdens paraugu kvalitātes kontroli, ņemot paraugus pilsētas  ūdensvada sadales tīklā. Par kontroles rezultātiem regulāri tiek sniegtas atskaites Veselības inspekcijai.

Periodiski dzeramā ūdens pārbaudi veic arī Veselības inspekcija, ņemot dzeramā ūdens paraugus dažādās pilsētas vietās un par šīs kontroles rezultātiem informējot SIA „Rīgas ūdens”.

Veselības inspekcija arī uzrauga SIA „Rīgas ūdens” darbību, kontrolējot dzeramā ūdens kvalitāti no tā iegūšanas vietas līdz pat ūdens lietotāja krānam.

Lai nodrošinātu pazemes ūdensgūtves “Baltezers-Zaķumuiža” iegūtā dzeramā ūdens atbilstību kvalitātes normatīviem, SIA „Rīgas ūdens” 2015. gadā realizēja  projektu „Ūdens sagatavošanas stacijas būvniecība Baltezerā” Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4. kārta” ietvaros. Realizējot projektu, ieviesta dzeramā ūdens atdzelžošana un demanganizācija, nodrošinot prasību izpildi mangāna un dzelzs saturam.

Pašreiz SIA “Rīgas ūdens” sagatavotā dzeramā ūdens kvalitāte pilnībā atbilst Latvijas Republikas MK 14.11.2017. noteikumiem Nr.671 „Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība”.

Dzeramā ūdens kvalitātes rādītāju vidējās skaitliskās vērtības 2018. gadā (skat. pievienoto failu)

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Krīvu ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/GYB1RSf6AN
10 stundas atpakaļ