Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Par Būvprojekta izstrādātāja atbildību

Saskaņā ar Būvniecības likuma 16. panta otras daļas noteikto par Būvniecības ieceres dokumentācijas (turpmāk – BID) atbilstību būvniecību regulējošu normatīvo aktu, būvnormatīvu, kā arī projektētāja un būvniecības ierosinātāja civiltiesiskā kārtā noslēgto līgumu prasībām ir atbildīgs būvprojekta izstrādātājs.

Saskaņā ar Būvniecības likuma 19. panta ceturtās daļas prasībām Būvprojekta izstrādātājs ir atbildīgs par būvprojekta apjoma un satura atbilstību būvniecības ierosinātāja, šā likuma un citu normatīvo aktu prasībām, kā arī par autoruzraudzību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014. gada 19. augusta noteikumu Nr. 500 "Vispārīgie būvnoteikumi" 28. punkta prasībām būvprojekta izstrādātājs izstrādā būvprojektu atbilstoši normatīvajiem aktiem, līgumam par būvprojekta izstrādi un labai profesionālajai praksei tādā apjomā, lai būtu iespējams:

  • noteikt izbūvējamās būves atbilstību normatīvajiem aktiem un citām izvirzītajām prasībām;
  • veikt būvprojekta ekspertīzi, ja tāda nepieciešama;
  • aprēķināt būvizmaksas ar būvniecības ierosinātāja noteiktu precizitāti;
  • nodrošināt būvdarbu veicējam pietiekamu informāciju būvdarbu veikšanai.

Par SIA “Rīgas ūdens” saskaņojumu

Par topogrāfiskā plāna nepilnvērtībām

Par obligāto apdrošināšanu