Veidlapas

Informējam, ka veidlapu saturs periodiski tiek aktualizēts. Iesniedzot dokumentus SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, lūdzam izmantot zemāk pieejamās veidlapu aktuālās versijas, kā arī nosūtīšanai elektroniski - norādītās e-pasta adreses.

Iesniegumi par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu

Nr.
p.k.
Veidlapas 
nosaukums/lejuplāde
Nosūtīšanas
e-pasta adrese
1. Iesniegums līguma slēgšanai par ūdenssaimniecības pakalpojumu lietošanu kacklienti@rigasudens.lv
2. Iesniegums līdzfinasējuma līguma slēgšanai  kacklienti@rigasudens.lv
3. Iesniegums par e-rēķina saņemšanu paterini@rigasudens.lv
4. Iesniegums ūdens piegādes pārtraukšanai/atjaunošanai adklienti@rigasudens.lv
5. Iesniegums par komercuzskaites mēraparātu PKD@rigasudens.lv
 
Iesniegumi par līguma (par pilsētas ūdensvada vai kanalizācijas lietošanu) izpildi, grozīšanu un izbeigšanu
 

Iesniegumi tehnisko noteikumu izsniegšanai,  būvniecības ieceres dokumentācijas un teritorijas plānošanas dokumentu saskaņošanai, atzinumu izsniegšanai

Nr. 
p.k.
Veidlapas 
nosaukums/lejuplāde
Nosūtīšanas 
e-pasta adrese
1.
Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai - aizpildīšanai elektroniski (*
Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai  -aizpildīšanai rakstveidā (*)  
 
! Šī iesnieguma veidlapa iesniedzama arī tad, ja tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir beidzies.

! Šī iesnieguma veidlapa nav izmantojama, ja nepieciešams grozīt spēkā esošus Tehniskos noteikumus. Šajā gadījumā lūdzam izmantot veidlapu Brīvas formas iesniegums.

! Iesniegumu Tehnisko noteikumu izsniegšanai var iesniegt elektroniski - parakstītu ar E-parakstu, vai iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesnieguma oriģinālu SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53 vai nosūtot pa pastu  adresātam: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495.  

tdklienti@rigasudens.lv
2. Iesniegums Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai (*)  
3. Iesniegums SIA "Rīgas ūdens" pārstāvja izsaukšanai uz būvobjektu adklienti@rigasudens.lv
4. Iesniegums Atzinuma izsniegšanai par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu gatavību ekspluatācijai kacklienti@rigasudens.lv
5. Iesniegums Atzinuma izsniegšanai par citu inženierbūvju gatavību ekspluatācijai kacklienti@rigasudens.lv
6. Iesniegums par būvniecības ieceres dokumentu (būvvaldē saskaņotā eksemplāra) iesniegšanu adklienti@rigasudens.lv
7. Rakšanas darbu atļauja ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsargjoslā  
 
Iesniegumi par maksas pakalpojumiem
 
 
Citi iesniegumi 
 
 
Dokumentu paraugi
 
Nr. 
p.k.
Dokumenta nosaukums/lejuplāde
1.
Drukāt lapu
@AnitaKalve Par siltā ūdens jautājumiem - pie nama apsaimniekotāja (vai a/s "Rīgas siltums").
13 stundas atpakaļ