Projektētājiem

* Vadlīnijas izvietotas sakarā ar Rīgas domes 15.12.2017. Saistošo noteikumu Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzība saistošie noteikumi” stāšanos spēkā 29.12.2017. Vēršam uzmanību, ka vadlīnijas periodiski tiek aktualizētas. Lūdzam sekot līdzi aktualizācijas datumam un darbam izmantot aktuālo versiju. 

*DWG formāta faila atvēršanai nepieciešams fonts “isocpgg.shx” tehniskajam rakstam latviešu valodā, atbilstoši LVS EN ISO 3098 standartam.   

Veidlapas

Informējam, ka veidlapu saturs periodiski tiek aktualizēts. Iesniedzot dokumentus SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā vai elektroniski, lūdzam izmantot veidlapu aktuālās versijas, kuras pieejamas šeit:

Nr. 
p.k.
Veidlapas 
nosaukums/lejuplāde
Nosūtīšanas 
e-pasta adrese
1.  
Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai -aizpildīšanai elektroniski (*)  
Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai -aizpildīšanai rakstveidā (*)  
 
Šī iesnieguma veidlapa iesniedzama arī tad, ja tehnisko noteikumu derīguma termiņš ir beidzies.
 
Šī iesnieguma veidlapa nav izmantojama, ja nepieciešams grozīt spēkā esošus Tehniskos noteikumus. Šajā gadījumā lūdzam izmantot veidlapu Brīvas formas iesniegums. 

! Iesniegumu Tehnisko noteikumu izsniegšanai var iesniegt elektroniski - parakstītu ar E-parakstu, vai iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesnieguma oriģinālu SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53 vai nosūtot pa pastu  adresātam: Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495. 

tdklienti@rigasudens.lv
2. Iesniegums Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai (*)  
4. Iesniegums Atzinuma izsniegšanai par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu gatavību ekspluatācijai kacklienti@rigasudens.lv
5. Iesniegums Atzinuma izsniegšanai par citu inženierbūvju gatavību ekspluatācijai kacklienti@rigasudens.lv

Izstrādājot būvizstrādājumu un materiālu specifikācijas, centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu būvizstrādājumiem un materiāliem jāpiemēro sekojošās SIA "Rīgas ūdens" prasības (Būvniecības ieceres dokumentos iespējams paredzēt saistošajiem normatīvajiem aktiem un standartiem atbilstošus, kā arī norādītajām SIA "Rīgas ūdens" prasībām ekvivalentus, būvizstrādājumus un materiālus):

 

Nr.

Prasības nosaukums Versija, datums, dokuments Versija, datums, dokuments
Ūdensapgāde
1. SIA "Rīgas ūdens" prasības PE ūdensvada caurulēm līdz DN/OD 90 mm (35P)

V 1.0, 01.06.2017.

 
2. SIA "Rīgas ūdens" prasības PE ūdensvada caurulēm līdz DN/OD 90 mm ar aizsargslāni (36P) V 1.0, 01.06.2017.  
3.
SIA "Rīgas ūdens" prasības PE ūdensvada caurulēm no DN/OD 110 mm un lielākām (34P) V 1.0, 01.06.2017.  
4. SIA "Rīgas ūdens" prasības kaļamā ķeta ūdensvada caurulēm (37P) V 1.0, 01.06.2017.  
5. SIA "Rīgas ūdens" prasības ūdensvada
kaļamā ķeta veidgabaliem (41P)
V 1.0, 01.06.2017.  
6. SIA "Rīgas ūdens" prasības ūdensvada atloku adapteriem un savienojošām uzmavām līdz DN 400 mm (40P) V 1.0, 01.06.2017.  
7. SIA "Rīgas ūdens" prasības ūdensvada atloku adapteriem un savienojošām uzmavām no DN 450 mm līdz DN 1000 mm (21P) V 1.0, 01.06.2017.  
8. SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīlveida atloku aizbīdņiem (no DN 40 mm līdz DN 300 mm) (28P) V 1.0, 01.06.2017.  
9. SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīlveida atloku aizbīdņiem (no DN 350 mm līdz DN 1000 mm) (27P) V 1.0, 01.06.2017.  
10. SIA "Rīgas ūdens" prasības ķīlveida servisa aizbīdņiem ar vītni (no DN 25 mm līdz DN 50 mm) (29P) V 1.0, 01.06.2017.  
11. SIA "Rīgas ūdens" prasības apakšzemes ugunsdzēsības hidrantiem (31P) V 1.0, 01.06.2017.  
12. SIA "Rīgas ūdens" prasības virszemes ugunsdzēsības hidrantiem (30P) V 1.0, 01.06.2017.  
13. SIA "Rīgas ūdens" prasības senlaicīga dizaina virszemes ugunsdzēsības hidrantiem (44P) V 1.0, 01.06.2017.  
14. SIA "Rīgas ūdens" prasības ūdensvada plūsmas/spiediena/trokšņa mērīšanas spraudzondei (43P) V 1.0, 01.06.2017.  
Kanalizācija
1. SIA "Rīgas ūdens" prasības PP monolītsienu pašteces kanalizācijas caurulēm un veidgabaliem (33P) V 1.0, 01.06.2017.  
2. SIA "Rīgas ūdens" prasības PP daudzslāņu pašteces kanalizācijas caurulēm un veidgabaliem (32P) V 1.0, 01.06.2017.  
Aku lūkas un kapes
1. SIA "Rīgas ūdens" prasības peldoša tipa aku lūku pārsedzēm (22P) V 1.0, 01.06.2017.  
2. SIA "Rīgas ūdens" prasības stacionāra tipa aku lūku pārsedzēm (24P) V 1.0, 01.06.2017.  
3. SIA "Rīgas ūdens" prasības plastmasas peldoša tipa aizbīdņu kapēm (23P) V 1.0, 01.06.2017.  
4. SIA "Rīgas ūdens" prasības plastmasas stacionāra tipa aizbīdņu kapēm (38P) V 1.0, 01.06.2017.  
5. SIA "Rīgas ūdens" prasības atslēgstieņu/kapju atbalsta plāksnēm (45P) V 1.0, 01.06.2017.  
6. SIA "Rīgas ūdens" prasības kaļamā ķeta peldoša tipa aizbīdņu kapēm (39P) V 1.0, 01.06.2017.  
7. SIA "Rīgas ūdens" prasības ugunsdzēsības hidrantu peldoša tipa lūku pārsedzēm (25P) V 1.0, 01.06.2017.  
8. SIA "Rīgas ūdens" prasības ugunsdzēsības hidrantu stacionāra tipa lūku pārsedzēm (26P) V 1.0, 01.06.2017.  
Mēraparāti
1.

SIA “Rīgas ūdens” prasības komercuzskaites mēraparātiem (mehāniskie, elektromagnētiskie)

V 1.0, 01.01.2018.
V 2.0, 01.10.2018.
Citi materiāli
1. SIA "Rīgas ūdens" prasības PE materiāla akām ūdensvada plūsmas/spiediena/trokšņa mērīšanas spraudzonžu izvietošanai (42P) V 1.0, 01.06.2017.  
Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ