Ja objektam nav pieslēguma

Ja objektam nav izbūvēts ūdens un/vai kanalizācijas pieslēgums centralizētajiem tīkliem - nepieciešama jauna pieslēguma izveide vai esoša ūdens un/vai kanalizācijas vada rekonstrukcija, veicot sekojošu pieslēgšanās procesu:

Pieslēgšanās process, ja objektam nav pieslēguma

* Sertificēto būvspeciālistu  saraksts pieejams BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ Būvspeciālistu reģistrā.

Procesa 1.  - 9. soļu detalizētus aprakstus skatīt zemāk:

1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana


Iesniegumu Tehnisko noteikumu izsniegšanai var iesniegt:

 1. elektroniski - parakstītu ar E-parakstu, nosūtot uz e-pastu tdklienti@rigasudens.lv;
 2. iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesnieguma oriģinālu SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53;
 3. nosūtot pa pastu adresātam: SIA "Rīgas ūdens", Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, pievienojot šādus dokumentus:
 • fiziskas vai juridiskas personas Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai dow.svg;
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus  nepieprasa būvdarbu pasūtītājs;
 • zemes īpašuma tiesību apliecinošs dokuments – zemesgrāmatu akts (kopija);
 • zemes gabala robežu plāns (kopija);
 • topogrāfiskais plāns ar inženiertīkliem digitālā formā – pēc pieprasījuma;
 • dati par paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu diennaktī, personu skaits, kurš, kā paredzams, lietos ūdeni (gadījumā ja objekts daļēji vai pilnīgi pieskaitāms pie nedzīvojama fonda, paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu visprecīzāk var noteikt sertificēts būvspeciālists. Sertificēto būvspeciālistu saraksts pieejams BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ Būvspeciālistu reģistrā;
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks (Būvniecības likums 11. p.) un līgumā iznomāšanas mērķis atbilst tehnisko noteikumu pieprasījumam. Pārējos gadījumos – iznomātāja rakstiska piekrišana;
 • ēkas apsaimniekotāja piekrišana;
 • rakstiska ūdensvada un/vai sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla īpašnieka atļauja, ja pievienojums  tiks plānots pie SIA „Rīgas ūdens” nepiederoša ūdensvada un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla;
 • rakstiskā atļauja no zemes īpašnieka, caur kura zemi tiks būvēti ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli, ja pievienojums tiks veikts pie SIA „Rīgas ūdens” tīkliem;
 • nepieciešamības gadījumā, cita papildu informācija pēc pieprasījuma.

2. Tehnisko noteikumu izstrāde un izsniegšana


Pēc minēto dokumentu iesniegšanas SIA "Rīgas ūdens" Tehniskajā daļā, tehniskie noteikumi tiek sagatavoti 20 kalendāro dienu laikā. Tehnisko noteikumu izsniegšanai maksa netiek piemērota. Ja būvniecības ierosinātājam (nekustamā īpašuma īpašniekam)/iesnieguma iesniedzējam ir parādu saistības ar SIA „Rīgas ūdens” par ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem, tad pirms tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegšanas ir nepieciešams tās sakārtot.

3. Būvniecības ieceres dokumentācijas izstrāde


Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas būvniecības ierosinātājs vienojas ar sertificētu būvspeciālistu - projektētāju  par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. Sertificēto būvspeciālistu  saraksts pieejams BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ Būvspeciālistu reģistrā.

* - Būvniecības ieceres dokumentācija (BID) – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri (piemēram: zemes ierīcības projekts, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte inženierbūvei, būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts, izmaiņu būvprojekts, inženiertīklu pievadu novietojuma plāns un darbu veikšanas projekts).

Būvniecības ieceres dokumentācija ir jāizstrādā saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. Sertificēto būvspeciālistu – projektētāju ērtībai ir izstrādāti papildus materiāli (skatīt sadaļā Projektētājiem).

Lai nodrošinātu minimāli nepieciešamo Būvniecības ieceres dokumentācijas kvalitāti ir nepieciešams:

 • izmantot komercuzskaites mēraparāta mezgla rasējumu paraugus; 
 • ņemt vērā būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) un teritorijas plānošanas dokumentu izskatīšanas kritērijus, saskaņā ar kuriem tiek pārbaudīta BID risinājumu atbilstība SIA “Rīgas ūdens” interesēm;
 • neskaidrību gadījumā nākt uz konsultācijām Projektu saskaņošanas sektorā attiecīgos pieņemšanas laikos;
 • nodrošināt pēc iespējas lielāku detalizācijas līmeni, izstrādājot rasējumus;
 • skaidrojošā aprakstā iekļaut maksimāli detalizētāku informāciju būvniecības vajadzībām.

Papildus vēršam uzmanību:

Būvprojekta DOP (Darba organizēšanas projekta) un/vai ŪKT (Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli) sadaļā, ja ir pieejama, tad iekļaut ģeotehniskās izpētes datu informāciju par gruntsūdens līmeni. Saskaņā ar to, norādīt, kā tiks organizēta gruntsūdens novadīšana būvdarbu veikšanas laikā, ja būs tāda nepieciešamība. Kā arī, ja gruntsūdens novadīšanu paredzēts novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā, norādīt, ka:

Skat. informāciju sadaļā Gruntsūdens novadīšana SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā

4. Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana


Sertificēts būvspeciālists - projektētājs izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņo ar SIA „Rīgas ūdens”, iesniedzot to kopā ar aizpildītu iesnieguma veidlapu SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 49/53).

5. Būvniecības ieceres dokumentācijas iesniegšana būvvaldē


Izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentācijas (izņemot inženiertīkla pievada novietojuma plānu) būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē.

Inženiertīklu projektēšanas, būvniecības (inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, to rekonstrukcija vai renovācija) un nodošanas ekspluatācijā kārtībai  jāatbilst Būvniecības likumam un Vispārīgiem būvnoteikumiem, kuri nosaka atbilstošas iesniedzamās dokumentācijas nepieciešamību.

6. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei


Būvvalde izskata izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot inženiertīkla pievada novietojuma plānu) un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

7. Inženiertehnisko tīklu izbūve


Inženiertīklu izbūvi drīkst veikt attiecīgajā jomā sertificēts būvspeciālists vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona. Reģistrēto būvkomersantu saraksts pieejams www.em.gov.lv. 

8. Atzinuma saņemšana par tīklu nodošanu ekspluatācijā


Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu  ekspluatācijā, nepieciešams  inženiertīklu īpašnieka - SIA „Rīgas ūdens” atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

Iesnieguma atzinuma izsniegšanai par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu gatavību nodošanai ekspluatācijā veidlapu un tai pievienojamo dokumentu sarakstu var skatīt SIA „Rīgas ūdens” mājas lapā www.rigasudens.lv sadaļā Veidlapas vai saņemt Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, tālrunis informācijai: 80002122.

9. Līguma noslēgšana


1) Lai uzsāktu līguma sagatavošanu, klientam jāaizpilda iesnieguma veidlapa dow.svgun kādā no zemāk pieejamiem veidiem jānogādā uz SIA "Rīgas ūdens":

 • uz e-pastu: kacklienti@rigasudens.lv
 • pa pastu adresātam: SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrs, Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010;
 • aizpildīt un iesniegt uz vietas Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53.

Iesnieguma veidlapā obligāti jānorāda kontakttālrunis, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ar klientu sazināties.

Nepieciešamie dokumenti līguma noslēgšanai:

 • iesniegums (ja īpašums ir kopīpašums, tad visu kopīpašnieku iesniegums);
 • notariāli apliecināta  pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona (apliecināta kopija);
 • tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde – rīkojumu vai lēmumu par paraksta tiesīgās personas iecelšanu amatā (apliecināta kopija);
 • valdījuma tiesību  apliecinoši dokumenti, piemēram, pirkuma – pārdevuma līgums, mantojuma apliecība, bāriņtiesas lēmums, testaments u. c. (apliecinātas kopijas);
 • nodošanas – pieņemšanas akts par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem (apliecināta kopija);
 • personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte (autovadītāja apliecība netiks pieņemta).

Dzīvojamās mājas pārvaldniekam papildus jāiesniedz:

 • īpašnieku kopības lēmums (apliecināta kopija) - kopsapulce, aptauja, vienošanās;
 • pilnvaroto personu pilnvaras (apliecinātas kopijas), ja īpašniekus, pieņemot kopības lēmumu un/vai parakstot pārvaldīšanas līgumu, ir pārstāvējušas pilnvarotās personas;
 • pārvaldīšanas līgums (apliecināta kopija);
 • informācija par noslēgto pārvaldīšanas līgumu skaitu, datumu un to noslēgušajiem īpašniekiem (ja pārvaldīšanas līgums slēgts ar katru īpašnieku atsevišķi);
 • gadījumā, ja norēķini par dzīvojamajā mājā saņemto pakalpojumu notiks, izmantojot tiešos maksājumus, – objekta īpašnieku lēmumu (apliecināta kopija):
  • par pakalpojumu sniedzēja tiešo maksājumu nodrošināšanas izmaksu segšanu;
  • par kritērijiem un metodiku, pēc kādiem tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par sniegto pakalpojumu un segta ūdens patēriņa starpība.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību” 10. punktu, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs iesnieguma līguma noslēgšanai iesniedzējam pieprasīt papildu dokumentus vai informāciju.

2) SIA "Rīgas ūdens" sagatavo līgumu un nepieciešamos pielikumus pie līguma un uzaicina klientu ierasties parakstīt līgumu.

Informējam, ka pirms līguma slēgšanas SIA “Rīgas ūdens” pārbauda, vai esošie pieslēgumi centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ir nodoti ekspluatācijā. Gadījumā, ja nav nodoti ekspluatācijā, par to informācija tiek sniegta Rīgas pilsētas būvvaldei.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ