Ja objektam ir pieslēgums

Ja objektam ir izbūvēts ūdens un/vai kanalizācijas pieslēgums centralizētajiem tīkliem - pakalpojums ir pieejams un Klientam jānoslēdz tipveida līgums ar SIA "Rīgas ūdens" par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas lietošanu  dow.svg.

Līguma noslēgšanas process, ja objektam ir pieslēgums

Līguma noslēgšana

1. Lai uzsāktu līguma sagatavošanu, klientam jāaizpilda iesnieguma veidlapa dow.svg un kādā no zemāk pieejamiem veidiem jānogādā uz SIA "Rīgas ūdens":

 • uz e-pastu: kacklienti@rigasudens.lv
 • pa pastu adresātam: SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrs, Brīvības ielā 49/53, Rīga, LV-1010;
 • aizpildīt un iesniegt uz vietas Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53.

Iesnieguma veidlapā obligāti jānorāda kontakttālrunis, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ar klientu sazināties.

Nepieciešamie dokumenti līguma noslēgšanai:

 • iesniegums (ja īpašums ir kopīpašums, tad visu kopīpašnieku iesniegums);
 • notariāli apliecināta  pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona (apliecināta kopija);
 • tiešās vai pastarpinātās pārvaldes iestāde – rīkojumu vai lēmumu par paraksta tiesīgās personas iecelšanu amatā (apliecināta kopija);
 • valdījuma tiesību  apliecinoši dokumenti, piemēram, pirkuma – pārdevuma līgums, mantojuma apliecība, bāriņtiesas lēmums, testaments u. c. (apliecinātas kopijas);
 • nodošanas – pieņemšanas akts par komercuzskaites mēraparāta rādījumiem (apliecināta kopija);
 • personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte (autovadītāja apliecība netiks pieņemta).

Dzīvojamās mājas pārvaldniekam papildus jāiesniedz:

 • īpašnieku kopības lēmums (apliecināta kopija) - kopsapulce, aptauja, vienošanās;
 • pilnvaroto personu pilnvaras (apliecinātas kopijas), ja īpašniekus, pieņemot kopības lēmumu un/vai parakstot pārvaldīšanas līgumu, ir pārstāvējušas pilnvarotās personas;
 • pārvaldīšanas līgums (apliecināta kopija);
 • informācija par noslēgto pārvaldīšanas līgumu skaitu, datumu un to noslēgušajiem īpašniekiem (ja pārvaldīšanas līgums slēgts ar katru īpašnieku atsevišķi);
 • gadījumā, ja norēķini par dzīvojamajā mājā saņemto pakalpojumu notiks, izmantojot tiešos maksājumus, – objekta īpašnieku lēmumu (apliecināta kopija):
  • par pakalpojumu sniedzēja tiešo maksājumu nodrošināšanas izmaksu segšanu;
  • par kritērijiem un metodiku, pēc kādiem tiek noteikta, aprēķināta un uzskaitīta katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamā daļa par sniegto pakalpojumu un segta ūdens patēriņa starpība.

Saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību” 10. punktu, pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs iesnieguma līguma noslēgšanai iesniedzējam pieprasīt papildu dokumentus vai informāciju.

2. SIA "Rīgas ūdens" sagatavo līgumu un nepieciešamos pielikumus pie līguma un uzaicina klientu ierasties parakstīt līgumu.

Informējam, ka pirms līguma slēgšanas SIA “Rīgas ūdens” pārbauda, vai esošie pieslēgumi centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ir nodoti ekspluatācijā. Gadījumā, ja nav nodoti ekspluatācijā, par to informācija tiek sniegta Rīgas pilsētas būvvaldei.

Drukāt lapu
Šodien ūdensvada remontdarbi Krīvu ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/GYB1RSf6AN
9 stundas atpakaļ