Informācijas saskaņošanas kārtība

Topogrāfiskajam plānam jābūt noformētam atbilstoši Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" prasībām.

Centralizēto ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu apzīmējumiem jāatbilst minēto noteikumu 1.pielikuma prasībām. Ja SIA “Rīgas ūdens” konstatēs kļūdas, topogrāfiskais plāns ar nepieciešamo labojumu atzīmēm tiks nosūtīts iesniedzējam. Pēc atzīmēto labojumu novēršanas, topogrāfiskais plāns iesūtams saskaņošanai atkārtoti.

Saskaņojums

Pieprasījuma iesniedzējam uz e-pastu tiks nosūtīta informācija par saskaņojuma veikšanu: 

  • saskaņošanas datums;
  • numurs;
  • veicēja vārds, uzvārds, ieņemamais amats.

Šī informācija norādāma Topogrāfiskajā plānā un apliecina SIA „Rīgas ūdens” saskaņojumu.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ