Informācija par topogrāfisko plānu saskaņošanu

Sākot ar 07.11.2016., centralizētās ūdensapgādes un/vai kanalizācijas sistēmas raksturojošās informācijas un esības saskaņošana topogrāfiskajā plānā (turpmāk – informācijas saskaņošana topogrāfiskajā plānā) tiek veikta tikai elektroniskā formā.

Saskaņā ar Ministru kabineta 24.04.2012. noteikumu Nr. 281 "Augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas un tās centrālās datubāzes noteikumi" (turpmāk MK Noteikumi Nr. 281) 73.p. prasībām, pēc mērnieka pieprasījuma tiek sniegta informācija, kas ir pieejama SIA Rīgas ūdens” datubāzēs. Par datu uzmērīšanu un uzrādīšanu topogrāfiskajā plānā atbild sertificēts mērnieks.

Vēršam uzmanību uz atsevišķām būtiskām MK Noteikumu Nr. 281 prasībām.   

Drukāt lapu