Līguma noslēgšana

Līguma noslēgšana, ja pakalpojums ir pieejams

Lai saņemtu ūdens apgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu, ir jānoslēdz tipveida līgums par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas lietošanu.

Lai uzsāktu līguma sagatavošanu, klientam nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu. Iesniegumu iespējams aizpildīt SIA „Rīgas ūdens“ mājaslapā vai Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā.

Aizpildīto iesniegumu var nosūtīt pa e-pastu: klienti@rigasudens.lv; faksu 67072095, pa pastu vai  atnest personīgi uz Klientu apkalpošanas centru.

Iesnieguma veidlapā obligāti jānorāda kontakttālrunis, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ar klientu sazināties.

Nepieciešamie dokumenti līguma noslēgšanai:

 • iesniegums (ja īpašums ir kopīpašums, tad visu kopīpašnieku iesniegums);
 • notariāli apliecināta  pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona;
 • īpašuma tiesību vai lietojuma apliecinoši dokumenti (zemesgrāmata, pirkuma – pārdevuma līgums, nomas līgums, mantojuma apliecība, bāriņtiesas lēmums, testaments u. c.);
 • nodošanas – pieņemšanas  akts par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem (vēlams);
 • pase vai autovadītāja apliecība uzrādīšanai.

Dzīvojamās mājas pārvaldniekam papildus jāiesniedz:

 • pārvaldīšanas līgums;
 • īpašnieku kopības lēmuma kopija (kopsapulce, aptauja, vienošanās).

Par jaunizbūvētiem un rekonstruējamiem ūdensvada un/vai kanalizācijas pievadiem papildus jāiesniedz:

Ja lietus notekūdeņi pievienoti  pilsētas kanalizācijai, tad līgumā tiek ietverts samaksas aprēķins par lietus notekūdeņu novadīšanu pilsētas kanalizācijas sistēmā. To nosaka Rīgas domes saistošo noteikumu  Nr. 39 punkts 3.3.4. [1]

SIA „Rīgas ūdens” sagatavo līgumu un  nepieciešamos  pielikumus pie līguma un uzaicina klientu ierasties parakstīt līgumu.

Jauns pieslēgums ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam vai ūdensvada/kanalizācijas rekonstrukcija 

Lai fiziska persona (turpmāk – inženiertīklu izbūves ierosinātājs) pievienotu objektu pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, jāveic šādas darbības:

1. Tehnisko noteikumu  pieprasīšana un izstrāde

Tehnisko noteikumu pieprasījumi klātienē iesniedzami SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, iesniedzot šādus dokumentus:

 • fiziskas vai juridiskas personas Iesniegums Iesniegums tehnisko noteikumu izsniegšanai;
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus  nepieprasa būvdarbu pasūtītājs;
 • zemes īpašuma tiesību apliecinošs dokuments – zemesgrāmatu akts (kopija);
 • zemes gabala robežu plāns (kopija);
 • topogrāfiskais plāns ar inženiertīkliem digitālā formā – pēc pieprasījuma;
 • dati par paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu diennaktī;
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks (Būvniecības likums 11. p.) un līgumā iznomāšanas mērķis atbilst tehnisko noteikumu pieprasījumam. Pārējos gadījumos – iznomātāja rakstiska piekrišana;.
 • ēkas apsaimniekotāja piekrišana;
 • notariāli apliecināta ūdensvada un/vai sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla īpašnieka atļauja, ja pievienojums  tiks plānots pie SIA „Rīgas ūdens” nepiederoša ūdensvada un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla
 • notariāli apliecināta atļauja no zemes īpašnieka, caur kura zemi tiks būvēti ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli, ja pievienojums tiks veikts pie SIA „Rīgas ūdens” tīkliem;
 • nepieciešamības gadījumā var tikt pieprasīta papildu informācija.

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiek sagatavoti 20 kalendāro dienu laikā. Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums. Ja tehnisko noteikumu pieprasītājam ir parādu saistības ar SIA „Rīgas ūdens” par ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem, tad tehniskos noteikumus var saņemt tikai pēc parāda saistību samaksas.

2. Būvprojekta vai apliecinājuma kartes izstrāde

Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas inženiertīklu izbūves ierosinātājs vienojas ar sertificētu projektētāju par tehniskās shēmas vai tehniskā projekta izstrādi. Sertificēto projektētāju saraksts pieejams Būvkomersantu reģistrā.

Kas jāievēro, izstrādājot būvprojektu vai apliecinājuma karti

3.      Apliecinājuma kartes vai tehniskā projekta saskaņošana

Projektētājs izstrādāto apliecinājuma karti vai tehnisko projektu noteiktajā kārtībā saskaņo ar SIA „Rīgas ūdens”, iesniedzot to/tos SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 49/53) vai Zigfrīda Annas Meierovica bulv. 1 (3.korpuss, 301.kab.).

Informācijai!

Ūdens patēriņa uzskaites mezgla paraugs (skatīt sadaļā Veidlapas).

Lūdzam ievērot:
Izvēloties nepieciešamo ūdens patēriņa uzskaites mezgla rasējumu, shēmu mainīt aizliegts. Rasējumam jāpievieno savs rakstlaukums. 

Lai nodrošinātu operatīvu sazināšanos ar būvprojekta vai apliecinājuma kartes iesniedzēju trūkumu novēršanai iesniegtajos dokumentos, precizēta veidlapa “Iesniegums būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošanai”, kurā jānorāda e-pasta adrese vai kontakttālrunis.

4.      Apliecinājuma kartes vai tehniskā projekta iesniegšana būvvaldē

Izstrādāto apliecinājuma karti vai tehnisko projektu inženiertīklu izbūves ierosinātājs iesniedz būvvaldē.

Inženiertīklu projektēšanas, būvniecības un nodošanas ekspluatācijā kārtību nosaka Būvniecības likums un Vispārīgie būvnoteikumi atkarībā no tā, vai tiek piemērota vienkāršotā inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, rekonstrukcija vai renovācija, vai arī ir nepieciešams tehniskais projekts.

5.      Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei

Būvvalde izskata izstrādāto būvprojektu vai apliecinājuma karti un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.

6.      Inženiertehnisko tīklu izbūve

Inženiertīklu izbūvi drīkst veikt attiecīgajā jomā sertificēta persona vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona. Reģistrēto būvkomersantu saraksts pieejams www.em.gov.lv.

7.      Inženiertehnisko tīklu nodošana ekspluatācijā

Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu  ekspluatācijā, nepieciešams  inženierkomunikāciju īpašnieka - SIA “Rīgas ūdens” atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.

Atzinuma pieprasījums klātienē iesniedzams SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā.

Atzinumi tiek sagatavoti 14 kalendāro darba dienu laikā.  Atzinumu izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.

 8.      Līguma noslēgšana ar SIA „Rīgas ūdens“ par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu

Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas jāgriežas Klientu apkalpošanas departamentā, lai atbilstoši SIA „Rīgas ūdens” noteiktajai kārtībai, noslēgtu līgumu par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.

[1] Rīgas domes 2002.gada 17.decembra saistošie noteikumi  Nr. 39 “Rīgas ūdensvada un kanalizācijas tīklu un būvju ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības noteikumi”

Drukāt lapu
Šodien plānotie ūdensvada remontdarbi Burtnieku ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/U1xp90BOzT
12 stundas atpakaļ