Līguma noslēgšana

Līguma noslēgšana, ja pakalpojums ir pieejams

Lai saņemtu ūdens apgādes un/vai kanalizācijas pakalpojumu, ir jānoslēdz tipveida līgums par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas lietošanu.
Lai uzsāktu līguma sagatavošanu, klientam nepieciešams aizpildīt iesnieguma veidlapu. Iesniegumu iespējams aizpildīt SIA „Rīgas ūdens“ mājaslapā vai Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā.
Aizpildīto iesniegumu var nosūtīt pa e-pastu: klienti@rigasudens.lv; faksu 67072095, pa pastu vai  atnest personīgi uz Klientu apkalpošanas centru.
Iesnieguma veidlapā obligāti jānorāda kontakttālrunis, lai nepieciešamības gadījumā būtu iespējams ar klientu sazināties.
Nepieciešamie dokumenti līguma noslēgšanai:
 • iesniegums (ja īpašums ir kopīpašums, tad visu kopīpašnieku iesniegums);
 • notariāli apliecināta  pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona;
 • īpašuma tiesību vai lietojuma apliecinoši dokumenti (zemesgrāmata, pirkuma – pārdevuma līgums, nomas līgums, mantojuma apliecība, bāriņtiesas lēmums, testaments u. c.);
 • nodošanas – pieņemšanas  akts par ūdens patēriņa skaitītāja rādījumiem (vēlams);
 • personu apliecinošs dokuments - pase vai ID karte (autovadītāja apliecība netiks pieņemta) .
Dzīvojamās mājas pārvaldniekam papildus jāiesniedz:
 • īpašnieku kopības lēmums (tā kopija) - kopsapulce, aptauja, vienošanās;
 • pilnvaroto personu pilnvaras (to apliecinātas kopijas), ja īpašniekus, pieņemot kopības lēmumu un/vai parakstot pārvaldīšanas līgumu, ir pārstāvējušas pilnvarotās personas;
 • pārvaldīšanas līgums (tā kopija);
 • informācija par noslēgto pārvaldīšanas līgumu skaitu, datumu un to noslēgušajiem īpašniekiem (ja pārvaldīšanas līgums slēgts ar katru īpašnieku atsevišķi)

Saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.4 “Par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojuma līguma noteikumiem, tā slēgšanas, grozīšanas un izbeigšanas kārtību” 10.punktu pakalpojumu sniedzējs ir tiesīgs, ja tas nepieciešams līguma noslēgšanai, iesnieguma līguma noslēgšanai iesniedzējam pieprasīt papildu dokumentus vai informāciju.

Par jaunizbūvētiem un rekonstruējamiem ūdensvada un/vai kanalizācijas pievadiem papildus jāiesniedz:
SIA „Rīgas ūdens” sagatavo līgumu un  nepieciešamos  pielikumus pie līguma un uzaicina klientu ierasties parakstīt līgumu.
Informējam, ka pirms līguma slēgšanas SIA “Rīgas ūdens” pārbauda, vai esošie pieslēgumi centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem ir nodoti ekspluatācijā. Gadījumā, ja nav nodoti ekspluatācijā, par to informācija tiek sniegta Rīgas pilsētas būvvaldei.
 
Jauns pieslēgums ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam vai ūdensvada/kanalizācijas rekonstrukcija

Lai fiziska persona (turpmāk – inženiertīklu izbūves ierosinātājs) pievienotu objektu pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas tīklam, jāveic šādas darbības:
 
1. Tehnisko noteikumu pieprasīšana un izstrāde
 
Iesniegumu Tehnisko noteikumu izsniegšanai var iesniegt:
 1. elektroniski - parakstītu ar E-parakstu, nosūtot uz e-pastu tdklienti@rigasudens.lv;
 2. iesniedzot pašrocīgi parakstītu iesnieguma oriģinālu SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā, Brīvības ielā 49/53;
 3. nosūtot pa pastu adresātam: SIA "Rīgas ūdens", Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495, pievienojot šādus dokumentus:  
 • fiziskas vai juridiskas personas Iesniegums Tehnisko noteikumu izsniegšanai;
 • pilnvara, ja tehniskos noteikumus  nepieprasa būvdarbu pasūtītājs;
 • zemes īpašuma tiesību apliecinošs dokuments – zemesgrāmatu akts (kopija);
 • zemes gabala robežu plāns (kopija);
 • topogrāfiskais plāns ar inženiertīkliem digitālā formā – pēc pieprasījuma;
 • dati par paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu diennaktī, personu skaits, kurš, kā paredzams, lietos ūdeni (gadījumā ja objekts daļēji vai pilnīgi pieskaitāms pie nedzīvojama fonda, paredzamo ūdens patēriņu un novadāmo notekūdeņu daudzumu visprecīzāk var noteikt sertificēts būvspeciālists. Sertificēto būvspeciālistu saraksts pieejams BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ Būvspeciālistu reģistrā;
 • zemes nomas līgums (kopija), ja tehniskos noteikumus pieprasa nomnieks (Būvniecības likums 11. p.) un līgumā iznomāšanas mērķis atbilst tehnisko noteikumu pieprasījumam. Pārējos gadījumos – iznomātāja rakstiska piekrišana;
 • ēkas apsaimniekotāja piekrišana;
 • rakstiska ūdensvada un/vai sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla īpašnieka atļauja, ja pievienojums  tiks plānots pie SIA „Rīgas ūdens” nepiederoša ūdensvada un sadzīves notekūdeņu kanalizācijas tīkla;
 • rakstiskā atļauja no zemes īpašnieka, caur kura zemi tiks būvēti ūdensvada un/vai kanalizācijas tīkli, ja pievienojums tiks veikts pie SIA „Rīgas ūdens” tīkliem;
 • nepieciešamības gadījumā, cita papildu informācija pēc pieprasījuma.
 
Pēc minēto dokumentu iesniegšanas tehniskie noteikumi tiek sagatavoti 20 kalendāro dienu laikā. Tehnisko noteikumu izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums. Ja būvniecības ierosinātājam (nekustamā īpašuma īpašniekam)/iesnieguma iesniedzējam ir parādu saistības ar SIA „Rīgas ūdens” par ūdensvada un kanalizācijas pakalpojumiem, tad pirms tehnisko noteikumu pieprasījuma iesniegšanas ir nepieciešams tās sakārtot.
 
2. Būvniecības ieceres dokumentācijas* izstrāde
 
Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas būvniecības ierosinātājs vienojas ar sertificētu būvspeciālistu - projektētāju  par būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādi. Sertificēto būvspeciālistu  saraksts pieejams BŪVNIECĪBAS INFORMĀCIJAS SISTĒMĀ Būvspeciālistu reģistrā.
 
* - Būvniecības ieceres dokumentācija (BID) – dokumentu kopums, kas satur grafiskos dokumentus, teksta dokumentus, aprēķinus un citu informāciju par būvniecības ieceri (piemēram: zemes ierīcības projekts, paskaidrojuma raksts, apliecinājuma karte inženierbūvei, būvprojekts minimālā sastāvā, būvprojekts, izmaiņu būvprojekts, inženiertīklu pievadu novietojuma plāns un darbu veikšanas projekts).
 
3. Būvniecības ieceres dokumentācijas saskaņošana
 
Būvniecības ieceres dokumentācija ir jāizstrādā saskaņā ar spēkā esošiem normatīviem aktiem. Sertificēto būvspeciālistu – projektētāju ērtībai ir izstrādāti papildus materiāli (skatīt sadaļā “Projektētājiem”).
 
Lai nodrošinātu minimāli nepieciešamo Būvniecības ieceres dokumentācijas kvalitāti ir nepieciešams:
 • izmantot komercuzskaites mēraparāta mezgla rasējumu paraugus;
 • ņemt vērā būvniecības ieceres dokumentācijas (BID) un teritorijas plānošanas dokumentu izskatīšanas kritērijus, saskaņā ar kuriem tiek pārbaudīta BID risinājumu atbilstība SIA “Rīgas ūdens” interesēm;
 • neskaidrību gadījumā nākt uz konsultācijām Projektu saskaņošanas sektorā attiecīgos pieņemšanas laikos;
 • nodrošināt pēc iespējas lielāku detalizācijas līmeni, izstrādājot rasējumus;
 • skaidrojošā aprakstā iekļaut maksimāli detalizētāku informāciju būvniecības vajadzībām.
Papildus vēršam uzmanību:
 
Būvprojekta DOP (Darba organizēšanas projekta) un/vai ŪKT (Ūdensapgāde un kanalizācija, ārējie tīkli) sadaļā, ja ir pieejama, tad iekļaut ģeotehniskās izpētes datu informāciju par gruntsūdens līmeni. Saskaņā ar to, norādīt, kā tiks organizēta gruntsūdens novadīšana būvdarbu veikšanas laikā, ja būs tāda nepieciešamība. Kā arī, ja gruntsūdens novadīšanu paredzēts novadīt centralizētā kanalizācijas sistēmā, norādīt, ka:
 • saskaņošanai  SIA “Rīgas ūdens” jāiesniedz dokumentācija ar tehnisko risinājumu  gruntsūdens novadīšanai (kā, piemēram, DVP (Darbu veikšanas projekts), apliecinājuma karte), kuras minimālā sastāvā  jābūt skaidrojošam aprakstam, būvprojekta ģenerālplānam ar norādītu gruntsūdens novadīšanas vietu un specifikācijai, kurā jāuzrāda gruntsūdens pazemināšanas iekārtu tehniskie dati;
 • gruntsūdens pirms novadīšanas saskaņotajā vietā, jānostādina smilšu uztvērējā;
 • jānodrošina SIA “Rīgas ūdens” prasības gruntsūdens kvalitātei atbilstoši 15.12.2017. RD noteikumiem Nr.17 "Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi".
 • par gruntsūdens novadīšanu jānoslēdz līgums ar SIA „Rīgas ūdens”.

Sertificēts būvspeciālists - projektētājs izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņo ar SIA „Rīgas ūdens”, iesniedzot to kopā ar aizpildītu iesnieguma veidlapu SIA "Rīgas ūdens" Klientu apkalpošanas centrā (Brīvības ielā 49/53).

 
4. Būvniecības ieceres dokumentācijas (izņemot inženiertīkla pievada novietojuma plānu) iesniegšana būvvaldē
 
Izstrādāto Būvniecības ieceres dokumentācijas (izņemot inženiertīkla pievada novietojuma plānu) būvniecības ierosinātājs iesniedz būvvaldē.
Inženiertīklu projektēšanas, būvniecības (inženiertīklu pievadu un iekšējo inženiertīklu izbūve, to rekonstrukcija vai renovācija) un nodošanas ekspluatācijā kārtībai  jāatbilst Būvniecības likumam un Vispārīgiem būvnoteikumiem, kuri nosaka atbilstošas iesniedzamās dokumentācijas nepieciešamību..
 
5. Būvvaldes atļaujas saņemšana inženiertehnisko tīklu izbūvei
 
Būvvalde izskata izstrādāto būvniecības ieceres dokumentāciju (izņemot inženiertīkla pievada novietojuma plānu) un pieņem lēmumu par plānotās izbūves saskaņošanu vai sniedz pamatotu rakstisku atteikumu.
 
6. Inženiertehnisko tīklu izbūve
 
Inženiertīklu izbūvi drīkst veikt attiecīgajā jomā sertificēts būvspeciālists vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta persona. Reģistrēto būvkomersantu saraksts pieejams www.em.gov.lv.
 
7. Inženiertehnisko tīklu nodošana ekspluatācijā
 
Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu  ekspluatācijā, nepieciešams  inženiertīklu īpašnieka - SIA „Rīgas ūdens” atzinums par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai.
Iesnieguma atzinuma izsniegšanai par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu gatavību nodošanai ekspluatācijā veidlapu un tai pievienojamo dokumentu sarakstu var skatīt SIA „Rīgas ūdens”  mājas lapā www.rigasudens.lv sadaļā Pakalpojumi – Veidlapas vai saņemt Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā, tālrunis informācijai: 80002122.
 
Atzinumi tiek sagatavoti 14 kalendāro dienu laikā.  Atzinumu izsniegšana ir bezmaksas pakalpojums.
Ja inženiertīkli ir izbūvēti saskaņā ar Ministru kabineta 09.05.2017. noteikumu Nr.253 "Atsevišķu inženierbūvju būvnoteikumi" 18. un 158. punktu prasībām atbilstoši inženiertīklu pievadu novietojuma plānam, kārtība sakarā ar to nodošanu ekspluatācijā pašlaik tiek precizēta. Šajā gadījumā lūdzam sazināties ar SIA „Rīgas ūdens”  Tehnisko daļu https://www.rigasudens.lv/kontakti/pienemsanas-laiki/
 
8. Līguma noslēgšana ar SIA „Rīgas ūdens“ par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu
 
Pēc atzinuma par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai saņemšanas jāgriežas Klientu apkalpošanas departamentā, lai atbilstoši SIA „Rīgas ūdens” noteiktajai kārtībai, noslēgtu līgumu par pilsētas ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu lietošanu.
Drukāt lapu
Šodien no pulksten 13 līdz 20 plānoti ūdensvada remontdarbi Vaidelotes ielā 17 un 18. Ūdens apgāde tiks pārtraukta… https://t.co/UfiSEg8xXU
vakar