Rakšanas darbu atļaujas saņemšana

SIA “Rīgas ūdens” izsniedz rakšanas darbu atļauju būvdarbu veikšanai centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas aizsargjoslā pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošiem noteikumiem Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi.”

Sākot ar 2018.gada 1.janvāri, informācija par nepieciešamību konkrētās būvniecības ieceres īstenošanai saņemt SIA “Rīgas ūdens” Rakšanas darbu atļauju tiks norādīta SIA “Rīgas ūdens” saskaņojumā uz būvniecības ieceres dokumenta (tehniskā projekta, apliecinājuma kartes u.c).

1. Rakšanas darbu atļauju nepieciešams saņemt šādos gadījumos:

 • veicot pieslēgumus centralizētai ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmai;
 • veicot gāzes, siltumtrases, lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūvi centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas aizsargjoslās;
 • veicot inženiertīklu izbūvi izmantojot beztranšejas metodi centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas aizsargjoslās;
 • ja ir paredzama jebkādu inženiertīklu, būvju pamatu, balstu pamatu, u.c. būvju satuvinājumi ar centralizēto ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmu (LBN 008-14).

Ja būvniecības ieceres dokumentā ir SIA “Rīgas ūdens” atzīme, ka nepieciešams saņemt rakšanas darbu atļauju (attiecas uz būvniecības ieceres dokumentiem, kuri saskaņoti SIA “Rīgas ūdens” pēc 2018.gada 1.janvāra) vai būvniecības iecere paredz 1. punktā minētos darbus (attiecas uz būvniecības ieceres dokumentiem, kuri saskaņoti SIA “Rīgas ūdens” līdz 2018.gada 1.janvārim), pirms būvdarbu uzsākšanas centralizētās ūdensapgādes vai kanalizācijas sistēmas aizsargjoslā jāsaņem rakšanas darbu atļauja, ko izsniedz SIA “Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests.

2. Rakšanas darbu atļauju ir tiesīgs pieprasīt:

 • būvniecības ierosinātājs;
 • būvdarbu veicējs;
 • būvniecības ierosinātāja vai būvdarbu veicēja pilnvarotā persona.

Rakšanas darbu atļaujas pieprasītājs atļaujas saņemšanai Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienestā iesniedz aizpildītās veidlapas “Rakšanas darbu atļauja ūdensvada un kanalizācijas tīklu aizsargjoslā” I daļu  (lejuplādēt veidlapu) .

3. Lai saņemtu rakšanas darbu atļauju, jāuzrāda šādi dokumenti:

 • būvniecības ieceres dokumenti;
 • pilnvara (gadījumos ja atļaujas pieprasītājs nav ne  Būvniecības ierosinātājs ne Būvdarbu veicējs).

SIA “Rīgas ūdens” izsniedz rakšanas darbu atļauju tikai pēc būvniecības ieceres dokumentu saskaņošanas būvvaldē un būvvaldē saskaņotā eksemplāra iesniegšanas SIA “Rīgas ūdens” glabāšanai.

Rakšanas darbu atļaujas pieteikšanas un saņemšanas vieta: SIA „Rīgas ūdens” Ūdensvada un kanalizācijas tīklu dienests, Rīgā, Bauskas ielā 209, 21.kabinets (iebraukšana Bauskas ielā 209 no Ziepniekkalna ielas).

Pieņemšanas laiki: Pirmdien, Trešdien 9:00 – 11:00.

4. Lai izsauktu SIA “Rīgas ūdens “ pārstāvi uz objektu nepieciešams:

 • aizpildīt pieteikumu (lejuplādēt veidlapu);
 • trīs (3) darba dienas iepriekš nosūtīt pieteikumu uz e-pastu: klienti@rigasudens.lv. 

Pēc pieteikuma saņemšanas SIA “Rīgas ūdens” atbildīgais darbinieks ierodas būvobjektā, veic darbības atbilstoši pieteikumā  norādītajam pieprasījumam (hidrauliskā pārbaude, CCTV, atklātais būvgrāvis u.c.), parakstās rakšanas atļaujā. Būvobjektā jābūt pieejamai derīgai rakšanas darbu atļaujai (oriģināls) un būvniecības ieceres dokumentācijai.

Rakšanas darbu atļauja ir jāsaglabā līdz būvdarbu pabeigšanai un jāiesniedz SIA “Rīgas ūdens” kopā ar iesniegumu par atzinuma izsniegšanu par būves gatavību nodošanai ekspluatācijā.

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ