Gruntsūdens novadīšana SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā

Gruntsūdens novadīšana SIA „Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņojama, pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošiem noteikumiem Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi.”

1. Gruntsūdens novadīšanas saskaņošanai SIA „Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā nepieciešams:

 • iesniegt aizpildītu Iesniegumu;
 • saņemt atļauju gruntsūdens novadīšanai ar norādītu vietu (aku) pēc gruntsūdens novadīšanas vietas veiktās pārbaudes;
 • uzstādīt tehniskajam risinājumam (Iesnieguma 1. pielikums) atbilstošu komercuzskaites mēraparāta mezglu, lai SIA “Rīgas ūdens” pārstāvis veiktu komercuzskaites mēraparāta mezgla noplombēšanu.  

2. Iesniegumam gruntsūdens novadīšanai SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā pievienojami šādi dokumenti: 

 

 • Ģenerālplāns vai derīgs topogrāfiskais plāns, vai saskaņotās būvniecības ieceres dokumentācijas topogrāfiskais plāns (to kopijas) ar pazemes komunikācijām, ar redzamām ielu sarkanajām līnijām un norādītu izvēlēto gruntsūdens novadīšanas vietu, atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) papīra formā vai elektroniskā formā (pdf, dwg formātā) un tajā norādītu izvēlēto gruntsūdens novadīšanas vietu (iesniegšanai nav obligāts,ja gruntsūdens novadīšanas vieta atrodas ārpus plānā norādītās teritorijas);
 • spēkā esoša būvatļauja ar atzīmi par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai;
 • notariāli apliecināta pilnvara (tās kopija), ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona. Ja pilnvaras devējs ir juridiska persona, pilnvaras notariāls apliecinājums nav nepieciešams(uzrādot oriģinālu);
 • personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (uzrādīšanai).

3. Iesniegums gruntsūdens novadīšanai un tam pievienotie dokumenti SIA “Rīgas ūdens” tiek pieņemti:

 • elektroniski nosūtot uz e- pastu klienti@rigasudens.lv;
 • klātienē Klientu apkalpošanas centrā “Rīgas klientu centrs”, Brīvības ielā 49/53;
 • nosūtot pa pastu adresātam: SIA „Rīgas ūdens” Klientu servisa nodrošinājuma departaments Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495.

4. Gruntsūdens novadīšana SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā var tikt atteikta:

 • ja gruntsūdens novadīšanai iespējamas alternatīvas (tuvumā esošs grāvis, šķirtsistēmas vai daļējas šķirtsistēmas lietus kanalizācijas cauruļvads);
 • ja gruntsūdens novadīšanas vietas pārbaudē, konstatēts, ka plānotā vieta tehniski neatbilst gruntsūdens novadīšanai un objekta atrašanās tuvumā nav citas Sabiedrības valdījumā esošas vietas gruntsūdens novadīšanai;
 • ja gruntsūdens novadīšanai izvēlētās vietas piemērotības pārbaudē, konstatēts, ka plānotā vietā sasniegts maksimālais cauruļvada pildījums vai esošais cauruļvada pildījums kopā ar papildus plānoto novadāmā gruntsūdens apjomu pārsniegtu cauruļvada maksimālo pildījumu un objekta atrašanās tuvumā nav citas Sabiedrības valdījumā esošas vietas gruntsūdens novadīšanai;
 • līdz veicamo pasākumu pabeigšanai, kas saistīti ar centralizētā kanalizācijas sistēmā novadāmā gruntsūdens ķīmiskā sastāva nodrošināšanu, atbilstoši noteiktajam.

5. Pakalpojuma lietotājs SIA “Rīgas ūdens “pārstāvja izsaukšanu uz objektu veic nekavējoties:

 • ja atklāti gruntsūdens novadīšanas vietas (akas, cauruļvada) bojājumi,sazinoties pa tālruni 67072053, mob.tel. 26662341 gruntsūdens novadīšanas vietas pārbaudes veikšanai objektā;
 • ja veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla sagatavošana un izbūve, nosūtot pieteikumu uz e-pastu klienti@rigasudens.lv vai sazinoties pa tālruni: 67072082, 22038520;
 • pēc gruntsūdens novadīšanas pakalpojuma lietošanas pārtraukšanas, komercuzskaites mēraparāta mezgla plombas noņemšanai objektā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu klienti@rigasudens.lv vai sazinoties pa tālruni: 67072082, 22038520;
 • pēc gruntsūdens novadīšanas pakalpojuma lietošanas pārtraukšanas gruntsūdens novadīšanas vietas pārbaudes veikšanai objektā, nosūtot pieteikumu uz e-pastu klienti@rigasudens.lv vai sazināties pa tālruni 67072053, mob.tel. 26662341.

Lūdzu ņemt vērā, ka SIA “Rīgas ūdens” pārstāvi nodrošina 3 darba dienās pēc iesnieguma / pieteikuma saņemšanas.

Saņemt atļauju / atteikumu gruntsūdens novadīšanai SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā iespējams 3 darba dienu laikā, atsevišķos gadījumos 8 darba dienu laikā.

Komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaude, atbilstoši tehniskajam risinājumam (Iesnieguma 1. pielikums) un plombēšana, var tikt nodrošināta ne ilgāk par 3 darba dienām.  

6. Pakalpojuma lietotājs veic apmaksu par gruntsūdens novadīšanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu kanalizācijas pakalpojumiem SIA „Rīgas ūdens” izrakstītajā rēķinā norādītajā apmērā un kārtībā. 

 

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Tvaika ielā 26. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Limbažu ielā 1a; Tv… https://t.co/lpX5d9L53O
12 stundas atpakaļ