Gruntsūdens novadīšana SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā

Gruntsūdens novadīšana SIA „Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā saskaņojama, pamatojoties uz Rīgas domes 2017.gada 15.decembra saistošiem noteikumiem Nr.17 “Rīgas pilsētas centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas ekspluatācijas, lietošanas un aizsardzības saistošie noteikumi.”

1. Gruntsūdens novadīšanas saskaņošanai SIA „Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā nepieciešams:

 • iesniegt aizpildītu Iesniegumu;
 • saņemt atļauju gruntsūdens novadīšanai ar norādītu vietu (aku) pēc gruntsūdens novadīšanas vietas veiktās pārbaudes;
 • uzstādīt tehniskajam risinājumam (Iesnieguma 1. pielikums) atbilstošu komercuzskaites mēraparāta mezglu, lai SIA “Rīgas ūdens” pārstāvis veiktu komercuzskaites mēraparāta mezgla noplombēšanu.  

2. Iesniegumam gruntsūdens novadīšanai SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā pievienojami šādi dokumenti: 

 

 • saskaņotas būvniecības ieceres dokumentācijas ģenerālplāns vai spēkā esošs topogrāfiskais plāns (to kopijas **) ar pazemes komunikācijām, ar redzamām ielu sarkanajām līnijām un norādītu izvēlēto gruntsūdens novadīšanas vietu, atbilstošā vizuāli uztveramā mērogā (M 1:250; M 1:500; M 1:1000) papīra formā vai elektroniskā formā (*.pdf,, *.dwg formātā) un tajā norādītu izvēlēto gruntsūdens novadīšanas vietu;
 • spēkā esoša būvatļauja ar atzīmi par nosacījumu izpildi būvdarbu uzsākšanai;
 • notariāli apliecināta pilnvara (tās kopija), ja iesniegumu paraksta pilnvarotā persona. Ja pilnvaras devējs ir juridiska persona, pilnvaras notariāls apliecinājums nav nepieciešams(uzrādot oriģinālu);
 • personu apliecinošs dokuments - pase vai personas apliecība (uzrādīšanai).

3. Iesniegums gruntsūdens novadīšanai un tam pievienotie dokumenti SIA “Rīgas ūdens” tiek pieņemti:

SIA „Rīgas ūdens”
Klientu servisa nodrošinājuma departaments
Zigfrīda Annas Meierovica bulvāris 1, Rīga, LV-1495.

4. Gruntsūdens novadīšana SIA “Rīgas ūdens” centralizētajā kanalizācijas sistēmā var tikt atteikta:

 • ja gruntsūdens novadīšanai iespējamas alternatīvas (tuvumā esošs grāvis, šķirtsistēmas vai daļējas šķirtsistēmas lietus kanalizācijas cauruļvads);
 • ja gruntsūdens novadīšanas vietas pārbaudē konstatēts, ka plānotā vieta tehniski neatbilst gruntsūdens novadīšanai un/vai objekta atrašanās tuvumā nav citas Sabiedrības valdījumā esošas vietas gruntsūdens novadīšanai;
 • ja gruntsūdens novadīšanai izvēlētās vietas piemērotības pārbaudē, konstatēts, ka plānotā vietā sasniegts maksimālais cauruļvada pildījums vai esošais cauruļvada pildījums kopā ar papildus plānoto novadāmā gruntsūdens apjomu pārsniegtu cauruļvada maksimālo pildījumu un objekta atrašanās tuvumā nav citas Sabiedrības valdījumā esošas vietas gruntsūdens novadīšanai;
 • līdz veicamo pasākumu pabeigšanai, kas saistīti ar centralizētā kanalizācijas sistēmā novadāmā gruntsūdens ķīmiskā sastāva nodrošināšanu, atbilstoši noteiktajam.

5. Pakalpojuma lietotājs SIA “Rīgas ūdens“ pārstāvja izsaukšanu uz objektu veic nekavējoties, nosūtot pieteikumu uz e-pastu PKD@rigasudens.lv vai klienti@rigasudens.lv, sazinoties pa tālruni 67072053 vai 26662341:

Lūdzam ņemt vērā, ka SIA “Rīgas ūdens” pārstāvja ierašanos nodrošina 3 darba dienu laikā pēc iesnieguma/pieteikuma saņemšanas.

Saņemt atļauju/atteikumu gruntsūdens novadīšanai SIA “Rīgas ūdens” centralizētā kanalizācijas sistēmā iespējams 3 darba dienu laikā, atsevišķos gadījumos 8 darba dienu laikā.

Komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbaude, atbilstoši tehniskajam risinājumam (Iesnieguma 1. pielikums) un plombēšana, var tikt nodrošināta ne ilgāk par 3 darba dienām.

 • ja veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla sagatavošana un izbūve;
 • ja atklāti gruntsūdens novadīšanas vietas (akas, cauruļvada) bojājumi;
 • pēc gruntsūdens novadīšanas pakalpojuma lietošanas pārtraukšanasgruntsūdens novadīšanas vietas pārbaudes veikšanai objektā, komercuzskaites mēraparāta mezgla plombas noņemšanai objektā.

  

6. Pakalpojuma lietotājs veic apmaksu par gruntsūdens novadīšanu saskaņā ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas noteikto tarifu kanalizācijas pakalpojumiem SIA „Rīgas ūdens” izrakstītajā rēķinā norādītajā apmērā un kārtībā. 

 

Drukāt lapu
Šodien no pulksten 12 līdz 19 ūdensvada remontdarbi Ziemeļu ielā 5 un 8. Ūdensapgāde tiks pārtraukta Aptiekas ielā 18; Ziemeļu ielā 3; 5; 8.
9 stundas atpakaļ