Jautājumi un atbildes

 • » Kur var aizpildīt iesniegumu līguma slēgšanai?

  Iesniegumu par līguma slēgšanu var aizpildīt šeit un parakstītu nosūtīt, adresējot to Klientu servisa nodrošinājuma departamentam Zigfrīda Annas Meierovica bulv.1, Rīga, LV-1495, vai aizpildīt klātienē Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā.

  Iesniegumam jāpievieno arī nepieciešamo dokumentu kopijas.

 • » Kādi dokumenti nepieciešami līguma noslēgšanai?

  Fiziskai/juridiskai personai:

  • iesniegums līguma noslēgšanai;
  • īpašuma tiesību vai lietojuma apliecinoši dokumenti (zemesgrāmata, pirkuma – pārdevuma līgums, nomas līgums, mantojuma apliecība, bāriņtiesas lēmums, testaments u. c.);
  • nodošanas – pieņemšanas akts par ūdens patēriņa skaitītāju (turpmāk tekstā – ŪPS) rādījumiem (vēlams);
  • pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona (ja pilnvarotājs ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai);
  • pase vai autovadītāja apliecība uzrādīšanai.

   

  Kopīpašniekiem:

  • visu kopīpašnieku iesniegums līguma noslēgšanai;
  • īpašuma tiesību vai lietojuma apliecinoši dokumenti (zemesgrāmata, pirkuma – pārdevuma līgums, nomas līgums, mantojuma apliecība, bāriņtiesas lēmums, testaments u. c.);
  • nodošanas – pieņemšanas akts par ŪPS rādījumiem (vēlams);
  • pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona (ja pilnvarotājs ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai);
  • pase vai autovadītāja apliecība uzrādīšanai.

   

  Pārvaldniekiem:

  • iesniegums līguma noslēgšanai;
  • pārvaldīšanas līgums;
  • īpašnieku kopības lēmuma kopija (kopsapulce, aptauja, vienošanās);
  • nodošanas – pieņemšanas akts par ŪPS rādījumiem (vēlams);
  • pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona (ja pilnvarotājs ir fiziska persona, pilnvarai jābūt notariāli apliecinātai);
  • pase vai autovadītāja apliecība uzrādīšanai.

   

  Valsts iestādēm, pašvaldību iestādēm, izglītības iestādēm:

  • iesniegums līguma noslēgšanai;
  • īpašuma tiesību, valdījuma vai lietojuma tiesību apliecinoši dokumenti (zemesgrāmata, pirkuma – pārdevuma līgums, nomas līgums, Rīgas domes vai LR Izglītības un zinātnes ministrijas lēmums vai rīkojums par atrašanos konkrētajā objektā u. c.);
  • nodošanas – pieņemšanas akts par ŪPS rādījumiem (vēlams);
  • iestādes vai nodokļu maksātāja struktūrvienības reģistrācijas apliecība (vēlams);
  • attiecīgās valsts iestādes rīkojums vai lēmums par paraksta tiesīgās personas iecelšanu amatā;
  • pilnvara, ja iesniegumu vai līgumu parakstīs pilnvarotā persona;
  • pase vai autovadītāja apliecība uzrādīšanai.
 • » Kā kļūt par SIA „Rīgas ūdens” klientu?
  Noslēdzot līgumu ar pakalpojumu sniedzēju, ja pakalpojums ir pieejams, vai izveidojot jaunu pieslēgumu SIA „Rīgas ūdens” ūdensvadam un/vai kanalizācijas tīklam.
 • » Esmu kopīpašumā esošas ēkas domājamās daļas īpašnieks un vēlos noslēgt atsevišķu līgumu neatkarīgi no pārējiem īpašniekiem. Kā es to varu izdarīt?
  Ja ēkai ir tikai viens ūdensvada pievads un viens kopējais ūdens patēriņa mērītājs, atsevišķu līgumu noslēgt nevar. Lai tas būtu iespējams, ir jāierīko atsevišķs pievads (skat.Tehniskie noteikumi)
 • » Ko darīt, ja mainās objekta vai ēkas īpašnieks?
  Ja mainās objekta vai ēkas īpašnieks vai apsaimniekotājs, iepriekšējam klientam viena mēneša laikā par to rakstiski jāinformē SIA „Rīgas ūdens” un savstarpēji ar jauno īpašnieku vai apsaimniekotāju jāsastāda nodošanas – pieņemšanas akts, kurā minēts SIA „Rīgas ūdens” ūdens patēriņa skaitītāja numurs un rādījums pārņemšanas datumā. Jaunais īpašnieks vai apsaimniekotājs iesniedz SIA „Rīgas ūdens” aizpildītu iesnieguma veidlapu līguma noslēgšanai un visu nepieciešamo dokumentu kopijas.
 • » Kādas ir atbildības robežas ūdensvadam un kanalizācijai?

  Saskaņā ar Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 39 (17.12.2002.) 1.4. punktu:

   

  • pakalpojumu sniedzēja valdījumā un apkalpes zonā ir ielas ūdensvada tīkli un pievadi līdz pirmā zemes gabala robežai vai ēkas ārējai sienai, ja tā sakrīt ar zemes gabala robežu, vai līdz privātkrānam, kvartāla un īszaru tīkli (tīkli, kuri pievienoti ielas ūdensvada tīkliem un kuriem pievienoti divi vai vairāki objekti), ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē, ūdensvadi (100 mm un lielāks diametrs) starp dzīvojamajām mājām, cauruļvadu armatūra, plāksnītes ar norādi par hidrantu, armatūras un aku atrašanās vietu;

   

  • saimnieciskās kanalizācijas ielu tīkli un ēku izvadi līdz kontrolakai, kas atrodas 1,5 m attālumā aiz zemes gabala robežas, kura paralēla ielas sarkanajai līnijai, vai pagrabstāvā pie ēkas ārējās sienas ielas pusē, notekūdeņu kvartāla tīkli (tīkli, kuri atrodas ārpus ielu sarkanajām līnijām gar ēkas apbūvi) bez ēku izvadiem, ja tie nodoti Pakalpojumu sniedzēja bilancē, tīklu cauruļvadu armatūra un skatakas.
 • » Kāds ir SIA „Rīgas ūdens” Klientu apkalpošanas centra (Brīvības ielā 49/53) darba laiks?

  P.   8.00 – 19.00

  O.  8.00 – 19.00

  T.   8.00 – 19.00

  C.  8.00 – 19.00

  P.   8.00 – 19.00

  S. 10.00 – 15.00

 • » Kura puse maksā vai sedz komisijas maksu maksājumiem par ūdeni, ja līgumā nekas nav minēts? Līdz kases slēgšanas brīdim maksu par ūdeni veicu SIA „Rīgas ūdens”, kur komisijas maksa nebija.
  LR Civillikuma 863. pants nosaka: „[..] kas bauda vai vēlas baudīt kādas lietas labumus, tam arī jānes ar šo lietu saistītie pienākumi.” Pakalpojumu sniedzēja pienākumos neietilpst komisijas maksas segšana klientiem. Klienta brīva izvēle ir veids, kā veikt maksu par pakalpojumiem – izmantojot jebkuras bankas pakalpojumus ar maksas uzdevumu, caur internetbanku, izmantojot tiešo debetu, vai caur Latvijas Pastu –, izvērtējot katra norēķina veida komisijas maksu.
 • » Par kanalizācijas un lietus kanalizācijas šahtu tīrīšanu.
  SIA „Rīgas ūdens” apkalpo tikai savā valdījumā esošus sadzīves kanalizācijas tīklus. Lietus kanalizācijas tīklu SIA „Rīgas ūdens” neapkalpo. Lietus notekūdeņu sistēmas apkalpo Rīgas domes Satiksmes departaments.
 • » Kad tiks izbūvēti kanalizācijas tīkli atsevišķos Rīgas rajonos?

  Par kanalizācijas tīklu izbūvi konkrētā rajonā var noskaidrot sūtot pieprasījumu no mājas lapas sadaļas Pakalpojuma pieejamība, vai zvanot uz informatīvo tālruni 8002122

 • » Kur var veikt dzeramā ūdens analīzes? Cik tas maksā un cik ilgā laikā to veic?
  Dzeramā ūdens pārbaudi var veikt SIA „Rīgas ūdens” Apvienotajā ūdens kvalitātes kontroles laboratorijā. Tas ir maksas pakalpojums. Skat. sadaļu Maksas pakalpojumu cenas
 • » Kāda ir ūdens cietība?
  Līdz 2 mmol/l.
 • » Vai iespējams pārbaudīt ūdens parauga (krāna, akas, avotiņa, dīķa, ezera) kvalitāti?
  Jā, pirmdienās, otrdienās, no 8.00 līdz 12.00 jāatnes ūdens paraugs uz Z. A. Meierovica bulvāri 1, korpuss 1. Ūdens jāiepilda tukšā ~ 1,5 l minerālūdens pudelē, kas iepriekš jāizskalo ar pārbaudāmo ūdeni (neizvēlieties trauku, kurā bijis kāds aromatizēts dzēriens). Ja vēlas noteikt arī bakterioloģiskos rādītājus, iepriekš laboratorijā jāpaņem sterils maisiņš. Paraugi laboratorijā jāpiegādā ņemšanas dienā. Rīgas pilsētas robežās paraugus var paņemt arī laboratorijas darbinieki,
 • » Kurš uzstāda ūdens patēriņa skaitītāju ēkas ievadā un dzīvoklī?
  Spēkā esošiem normatīvajiem aktiem atbilstošus ūdens patēriņa skaitītājus klienta iepriekš izbūvētā ūdens uzskaites mezglā par saviem līdzekļiem ievieto SIA „Rīgas ūdens“. Gadījumos, kad nepieciešami speciāli tehniskie risinājumi vai arī klients vēlas uzstādīt savām vēlmēm atbilstošu ūdens patēriņa skaitītāju, mērīšanas līdzekļa iegādi un ievietošanu veic klients. Mērīšanas līdzekļa tips un veicamie darbi iepriekš jāsaskaņo ar pakalpojuma sniedzēju. Pēc ūdens patēriņa skaitītāja ievietošanas ūdens uzskaites mezglā tiek noformēts ūdens uzskaites mezgla tehniskās pārbaudes akts, kas kalpo par pamatu norēķinu veikšanai pēc uzstādītā mērīšanas līdzekļa rādījumiem. SIA „Rīgas ūdens“ neveic ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanu vai nomaiņu daudzdzīvokļu ēku dzīvokļos.
 • » Pēc kādiem parametriem nosaka ūdens patēriņa skaitītāja diametru?
  Ūdens patēriņa skaitītāja diametru izvēlas atbilstoši vidējam ūdens patēriņam stundā diennakts maksimālā ūdens patēriņa brīdī, kas nedrīkst būt lielāks par ražotāja tehniskajos noteikumos paredzēto nominālo patēriņu. Ūdens patēriņa skaitītāja nominālais patēriņš tiek norādīts uz tā ciparnīcas (Qn).
 • » Pa kādu tālruni jāziņo ūdens patēriņa skaitītāja rādījumi?

  Tālr. 80002122 vai sadaļā Rādījumu paziņošana.

 • » Kādā veidā es varu atslēgt kaimiņos esošo ēku (blakusklientu) no ūdens, no kanalizācijas? Vai klients tiesīgs noslēgt blakusklientam ūdeni, vai man ir jāsaņem SIA „Rīgas Ūdens” atļauja (piekrišana) blakusklienta atslēgšanai?
  Rīgas domes saistošo noteikumu Nr. 39 (17.12.2002.) 8.18. punktā noteikts, ka bez saskaņošanas ar SIA „Rīgas ūdens” nevar pārtraukt ūdens piegādi un notekūdeņu novadīšanu.
 • » Kādu samaksu ēkas īpašnieks tiesīgs ņemt no īrniekiem par ūdeni un kanalizāciju?
  To nosaka likuma „Par dzīvojamo telpu īri“ 11.3 panta ceturtā daļa un Ministru kabineta 12.12.2006. noteikumi Nr. 999 „Kārtība, kādā dzīvojamās telpas īrnieks un izīrētājs norēķinās ar pakalpojumu sniedzēju par pakalpojumiem, kas saistīti ar dzīvojamās telpas lietošanu” (skat. sadaļu Normatīvie dokumenti).
 • » Ko darīt, ja dzīvoklī plīsusi ūdens caurule vai mājā aizsērējusi kanalizācija?
  Par šiem remonta darbiem atbild ēkas īpašnieks, jo SIA „Rīgas ūdens” atbild par ūdens piegādi un kanalizācijas novadīšanu, kā arī avāriju novēršanu ūdensvadā tikai līdz ēkas ūdens patēriņa skaitītāja šahtai vai ēkas ārējai sienai.
 • » Vai SIA „Rīgas ūdens” veic ūdensvada un/vai sadzīves kanalizācijas izvada projektēšanas un būvniecības pakalpojumus?

  SIA „Rīgas ūdens” neveic projektēšanas un būvniecības pakalpojumus. Pēc tehnisko noteikumu saņemšanas pasūtītājam jāvēršas pie sertificēta projektētāja (sertificēto projektētāju saraksts pieejams www.lsgutis.lv) vai būvkomersantu reģistrā reģistrēta uzņēmuma (www.em.gov.lv) un jāvienojas par projekta izstrādi un saskaņošanu Rīgas pilsētas būvvaldē.

 • » Cik ilgi ir derīgi tehniskie noteikumi?
  Tehniskie noteikumi ir derīgi vienu gadu no to reģistrēšanas datuma.
 • » Ja tehniskajiem noteikumiem beidzies derīguma termiņš, vai/kā tos var pagarināt?
  Ja tehniskajiem noteikumiem beidzies derīguma termiņš, pasūtītājam jāraksta jauns iesniegums un jāiesniedz visi nepieciešamie dokumenti.
 • » Ja ir vairāki īpašnieki, vai visiem ir jāpieprasa tehniskie noteikumi?
  Tehniskos noteikumus var pieprasīt viens no īpašniekiem, bet, izstrādājot projektu, to vajadzēs saskaņot ar visiem nekustamā īpašuma kopīpašniekiem.
 • » Kā sazvanīt Klientu apkalpošanas centru no ārzemēm?
  Uz vienoto bezmaksas tālruni 80002122 iespējami zvani tikai no Latvijas tālruņiem. Saziņai klientu apkalpošanas jautājumos no ārvalstu numuriem lūdzam zvanīt uz tālruni +371 67076794.
 • » Kādos gadījumos ir pieprasāmi tehniskie noteikumi?

  Saskaņā ar  Ministru kabineta noteikumu Nr.500 “Vispārīgie būvnoteikumi” 13. un 15.punktu prasībām:

  -      Pirms būvniecības ieceres iesnieguma iesniegšanas būvniecības ierosinātājam ir tiesības saņemt SIA “Rīgas ūdens”  tehniskos noteikumus, ja attiecīgās jomas normatīvie akti nosaka šādu tehnisko noteikumu nepieciešamību, kā arī saņemt no inženiertīklu īpašniekiem pieslēgšanās (atslēgšanās) vai inženiertīklu šķērsošanas tehniskās prasības.

  -      Būvvalde pieprasa būvniecības ierosinātājam saņemt tehniskos un īpašos noteikumus no SIA “Rīgas ūdens”, ja tas noteikts attiecīgās jomas normatīvajos aktos. Ja būvniecība skar objektu un inženiertīklu ekspluatācijas aizsargjoslas, projektēšanai jāsaņem arī attiecīgo objektu un inženiertīklu īpašnieku tehniskie noteikumi.

  Saskaņā ar Ministru kabineta 22.03.2016. noteikumu Nr.174 "Noteikumi par sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu" 19. punkta prasībām SIA “Rīgas ūdens” tehniskie noteikumi ir pieprasāmi šādos gadījumos:

  -      jauna pieslēguma ierīkošanai, lai nodrošinātu ūdens piegādi no centralizētās ūdensapgādes sistēmas vai notekūdeņu novadīšanu centralizētajā kanalizācijas sistēmā;

  -      ja mainās notekūdeņu sastāvs vai patērētā ūdens vai novadāmo notekūdeņu daudzums pieaug tādā apjomā, ka esošais pieslēgums to nevar nodrošināt;

  -      ja tiek veikta komercuzskaites mēraparāta mezgla pārbūve vai mainīta komercuzskaites mēraparāta mezgla atrašanās vieta.

  Iesnieguma tehnisko noteikumu izsniegšanai veidlapu un tai pievienojamo dokumentu sarakstu skatīt SIA „Rīgas ūdens” mājas lapā (https://www.rigasudens.lv/pakalpojumi/veidlapas/). Veidlapu var saņemt arī Klientu apkalpošanas centrā Brīvības ielā 49/53, Rīgā. Tālrunis informācijai: 80002122.

Šodien ūdensvada remontdarbi Tīnūžu ielā, būs īslaicīgs ūdensapgādes pārtraukums. Plašāka informācija: https://t.co/nqO5O1cZDl
2 stundas atpakaļ