Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Ziņot par korupciju

Ja klientam vai sadarbības partnerim rodas aizdomas par iespējamiem SIA  Rīgas ūdens" darbinieku ētikas pamatprincipu pārkāpumiem, lūdzam par to mūs rakstiski informēt, nosūtot e-pastu

UZZIŅAI:

Nodrošinot nepieciešamo aizsardzību un konfidencialitāti personai, kura informē par amatpersonu iespējamo interešu konfliktu vai citiem amatpersonu, darbinieku koruptīva rakstura pārkāpumiem institūcijās, Rīgas birokrātijas apkarošanas centrs pilda kontaktpunkta funkcijas Rīgas pilsētas pašvaldībā, tālr. 6702685967012031, e-pasts: bac@riga.lv

 

Pasākumi korupcijas risku novēršanai

SIA “Rīgas ūdens” nodrošina Rīgas pilsētas pašvaldības pretkorupcijas stratēģijas 2018.-2021.gadam realizācijas plānā 2018.-2021.gadam un SIA “Rīgas ūdens” pretkorupcijas pasākumu plānā  2018.-2021.gadam noteiktos pasākumus korupcijas risku novēršanai.

2018.gadā SIA “Rīgas ūdens” nodrošināja noteiktos pasākumus:

  • korupcijas risku pārvaldību un novērtējumu, t.sk. regulārus pretkorupcijas pasākumu plāna izpildes rezultātu pārskatus;
  • korupcijas riskam pakļauto amatu novērtējumu;
  • Ētikas kodeksa aktualizēšanu, papildinot ētikas un uzvedības pamatprincipus;
  • Kārtības, kādā Sabiedrības darbinieki  - valsts amatpersonas saskaņo amatu savienošanas atļaujas izsniegšanu un pārskatīšanu un Interešu konflikta novēršanas nodrošināšanas kārtības noteikšanu;
  • darbinieku apmācību korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos;
  • apmācības korupcijas risku un interešu konflikta novēršanas jautājumos jaunajiem darbiniekam, uzsākot darba tiesiskās attiecības;
  • kārtības noteikšanu, kādā darbinieks ziņo par iespējamiem pārkāpumiem, ievērojot pasākumus, lai nodrošinātu ziņotāja anonimitāti un aizsardzību;
  • klientu un apmeklētāju informēšanu par Sabiedrības darbību un darbinieku noraidošu attieksmi pret labumu pieņemšanu un pakalpojumu pieejamību bez papildu labumu piedāvāšanas un došanas;
  • Vairāku jaunu procedūru izstrādi un esošo procedūru aktualizēšanu, nosakot skaidru un pārskatāmu procesa kārtību.

Dalies: