Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Vēlreiz pagarināts pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanas termiņš pieslēgumiem centralizētajiem inženiertīkliem

Rīgas pilsētas pašvaldība veikusi grozījumus saistošajos noteikumos Nr.67 „Par Rīgas pilsētas pašvaldības līdzfinansējumu nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai”. Ar šiem grozījumiem līdz 2022. gada 31. decembrim pagarināts termiņš, līdz kuram nekustamo īpašumu īpašnieki, veicot dzīvojamo māju pieslēgšanu centralizētajiem inženiertīkliem, var saņemt pašvaldības līdzfinansējumu būvniecības darbu izdevumu kompensēšanai par ierīkotajiem pieslēgumiem.

Šo saistošo noteikumu grozījumu mērķis ir aicināt iedzīvotājus pieslēgt dzīvojamās mājas centralizētajai kanalizācijas un ūdensapgādes sistēmai. Šis lēmums attiecas tikai uz tiem rajoniem, kuros atzari šādu pieslēgumu izveidei tika izbūvēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Rīgā, 4.kārta” ietvaros Mārupē (Rīgas pilsētas administratīvās teritorijas robežās), Katlakalnā un Bolderājā.

Šobrīd ir paplašināts arī to personu loks, kuras ir tiesīgas saņemt pašvaldības līdzfinansējumu 100% apmērā – līdztekus jau agrāk noteikto personu lokam (persona ar 1. vai 2. invaliditātes grupu; ar trūcīgas vai maznodrošinātas personas statusu; politiski represēta persona vai persona, kuras pirmās vai otrās pakāpes radinieks, aizbildnībā vai aizgādnībā esoša persona, kurai dzīvesvieta deklarēta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts pašvaldības līdzfinansējums, ir persona ar 1. invaliditātes grupu) tagad tajā ietilpst arī daudzbērnu ģimenes locekļi, ja visiem bērniem dzīvesvieta ir deklarēta nekustamajā īpašumā, par kuru pieprasīts līdzfinansējums.

Vēl uz pašvaldības līdzfinansējumu pilnā apmērā var pretendēt šādas iedzīvotāju kategorijas: persona, kuras laulātajam ir piešķirta 1. invaliditātes grupa; persona, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju; persona, kurai nav laulātā un ir bērns, kas saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, un viņa dzīvesvieta ir deklarēta konkrētajā nekustamajā īpašumā; vientuļais pensionārs, kas saskaņā ar saistošajiem noteikumiem ir persona, kurai piešķirta vecuma pensija, un viņai nav laulātā, pilngadīgu pirmās pakāpes radinieku lejupejošā taisnā līnijā (pilngadīgu bērnu) un pilngadīgu personu, ar kurām ir kopīga deklarētā dzīvesvieta; pensionārs, kas dzīvo īpašumā kopā ar laulāto, pirmās vai otrās pakāpes radinieku, kas arī ir pensionārs.

SIA “Rīgas ūdens” vērš uzmanību, ka 2019.gada 29. janvārī stājās spēkā Rīgas domes saistošie noteikumi Nr.66 „Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas, uzskaites un kontroles kārtību”, kas paredz, ka ikviena decentralizētās (lokālās) kanalizācijas sistēmas īpašnieka pienākums ir nodrošināt vidē novadīto notekūdeņu kvalitātes atbilstību normatīvajos aktos noteiktajām prasībām. Ņemot vērā, ka nekustamajos īpašumos decentralizētā (lokālā) kanalizācijas sistēma lielākoties ir novecojusi un neatbilst minēto normatīvo aktu prasībām, iedzīvotājiem šobrīd ir iespēja pievienot dzīvojamās mājas centralizētajai sistēmai un saņemt pašvaldības līdzfinansējumu būvniecības izdevumu kompensēšanai.

UZMANĪBU! SIA “Rīgas ūdens” piedāvā virkni atvieglojumu, kā arī inženiertehnisko palīdzību, lai varētu sekmīgi realizēt būvniecības procesu. Uzņēmuma speciālisti bez maksas apsekos Jūsu īpašuma komunikācijas, ieteiks labākos risinājumus pieslēguma izveidei un sagatavos būvniecības tāmi, kā arī sniegs nepieciešamās konsultācijas. SIA “Rīgas ūdens” arī piedāvā vienoties par būvniecības izdevumu samaksu garākā, savstarpēji saskaņotā termiņā.

Kontaktinformācija:

mob. tālr. 20221722; 22019035, e-pasts: klienti@rigasudens.lv,

Klientu apkalpošanas centrs Brīvības ielā 49/53,LV-1010

Plašāka informācija par pašvaldības līdzfinansējumu sadaļā PAŠVALDĪBAS LĪDZFINANSĒJUMS PIESLĒGUMIEM

 

 

Dalies: