Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/1

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Zalves ielā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/1
Publicēšanas datums 20.09.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 11.10.2019 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, mob.25755635, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma Konkursam iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) SIA „Rīgas ūdens” telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma Konkursam sagatavošanai nepieciešamie dokumenti (būvprojekta ŪKT sadaļa un finanšu piedāvājuma veidne) elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (Pielikums Nr.8) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.
Ieinteresētiem piegādātājiem, kas saņēmuši piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamos dokumentus atklāta konkursa “Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Zalves ielā” (identifikācijas Nr.RŪ-2018/104) ietvaros, Nolikuma 4.1.2.punktā noteiktais būvprojekts (ŪKT sadaļa) atkārtoti nav jāsaņem, bet finanšu piedāvājuma veidne saņemama, nosūtot attiecīgu pieprasījumu uz e-pastu ieva.aprane@rigasudens.lv.

Pievienotie dokumenti