Vienotais bezmaksas diennakts tālrunis: 80002122

Iepirkums: RŪ-2019/133

Iepirkuma nosaukums Ūdensvada un kanalizācijas tīklu izbūve Rīgā, Kantora ielā
Identifikācijas numurs RŪ-2019/133
Publicēšanas datums 05.09.2019
Piedāvājuma iesniegšanas termiņš 26.09.2019 plkst. 11:00
Kontaktpersona

SIA „Rīgas ūdens” Juridiskā departamenta iepirkumu speciāliste Ieva Aprāne, tālr.67088437, e-pasta adrese ieva.aprane@rigasudens.lv.

Piezīmes

Pirms piedāvājuma iesniegšanas ieinteresētajam piegādātājam vai tā pilnvarotajam pārstāvim (pilnvarotajam pārstāvim Pasūtītāja atbildīgajai personai jāiesniedz atbilstoša pilnvara) Pasūtītāja telpās, Rīga, LV-1495, Zigfrīda Annas Meierovica bulvārī 1, 3.korpusā, 1.stāvā, 306.kab., jāsaņem piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamie dokumenti – būvprojekts (ŪKT sadaļa) un finanšu piedāvājuma veidne – elektroniskā formātā un ar būvprojektu nodotās informācijas aizsardzības nolūkā konfidencialitātes apliecinājumā (nolikuma pielikums Nr.8) jāparakstās par Pasūtītāja izvirzīto konfidencialitātes prasību ievērošanu.

Pievienotie dokumenti